نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی افراد

 

ردیف

 نام

 نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

 

1

 خسرو

 قاسمی

کارشناس دفتر

61112203

 

2

 اصغر

 عاشری نژاد

رییس دفتر دانشکده

61112203

 

3

 محمد صادق

 اسماعیلی راد      

کارشناس مرکز رایانه

61112262

 

4

 نادعلی

 اکبر نژاد                  

کارشناس مرکز رایانه

61112262

 

5

پریسا

مطلوبی

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه

61113072

 

6

 مریم

 ندایی

کارشناس مرکز آنالیز

61112251

 

7

 سلمان

 رموزی

کارپرداز

61113074

 

8

 فریبرز

 نصیری صالح            

کارشناس حسابداری

61113074

 

9

 معصومه

 حسنی

کارشناس پژوهشی

61112931

 

10

 محمد

 احسنی خیابانی            

کارشناس آزمایشگاه بیو تکنولوژی 

61112257

 

11

 علی

 نوروزی 

کارشناس مسئول دانشکده مهندسی شیمی    

61113061

 

12

 زهرا

 آقایی

کارشناس آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانو ساختار

61112212

 

13

 شهرام

 ذوقی

کارشناس عملیات واحد

61113208

 

14

 زینب

 اسماعیلی

کارشناس آموزش

61112274

 

15

   

کارشناس آموزش

61112274

 
      16 رسول امیری                                کارشناس تحصیلات تکمیلی       61112865   
17 علیرضا صالح پور   61113059  
18 ابوالفضل کریمی