نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عکس های هیات رییسه

 

رییس دانشکده :                                        دکتر سید محمد علی موسویان                  moosavian@ut.ac.ir       

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی:               دکترسهرابعلی قربانیان                            ghorban@ut.ac.ir

معاون اداری و مالی :                                  پیام زاهدی                                          kaffashi@ut.ac.ir           

معاون پژوهشی :                                      دکتر هومن فتوره چی                            hfatoorehchi@ut.ac.ir