نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عکس های هیات رییسه

 

ریاست :                                        دکتر محمد علی موسویان                                moosavian@ut.ac.ir       

معاونت تحصیلات تکمیلی:             سهرابعلی قربانیان                                            Brostami@ut.ac.ir   

معاونت آموزشی :                         دکتر بابک کفاشی                                             kaffashi@ut.ac.ir           

معاونت اداری مالی :                      مهندس علیرضا صالح پور                              asalehpour@ut.ac.ir