نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

743783278

سرپرست آزمایشگاه : خانم دکتر زینب صالحی

پست الکترونیک : zsalehy@ut.ac.ir

صفحه شخصی بر روی دانشگاه تهران : https://rtis.ut.ac.ir/cv/zsalehy                        

تلفن : 61112257    

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه : مهندس محمد احسنی خیابانی

پست الکترونیکی :  khiabani@ut.ac.ir                                                                                 

تلفن : 61112257