فرایند های جذب سطحی

اعضاء

شهره فاطمی (استاد)

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی                                        

پردیس دانشکده­های فنـی، دانشگاه تهران                                                      

تهران، ایران

صندوق پستی: 4563-11155

تلفن:             982161112229+ 

تلفکس:      982166967784+

تلفن همراه: 989122079745+

پست الکترونیکی:  shfatemi@ut.ac.ir