رییس دانشکده :                                  دکتر سید محمد علی موسویان                    moosavian@ut.ac.ir       

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی:               دکترسهرابعلی قربانیان                            ghorban@ut.ac.ir

معاون اداری و مالی :                                 دکتر بابک کفاشی                                   kaffashi@ut.ac.ir           

معاون پژوهشی :                                      دکتر هومن فتوره چی                            hfatoorehchi@ut.ac.ir