لیست اعضای هیات علمی

 

ردیف نام خانوادگی نام مرتبه پست الکترونیک عکس
1 ابوالقاسمی حسین دانشیار hoab@ut.ac.ir
2 اسماعیلی محمد استادیار esmaili@ut.ac.ir
3 آرون محمد علی استادیار maaroon@ut.ac.ir
4  امامی نیری محمد استادیار emami.m@ut.ac.ir
5 بهرامیان علیرضا دانشیار abahram@ut.ac.ir
6 بهمنیار حسین استاد hbahmany@ut.ac.ir
7 پنجه شاهی محمدحسن استاد mhpanj@ut.ac.ir
8 ترابی انگجی محمود دانشیار mtorabi@ut.ac.ir
9 توکلی امید استادیار otavakoli@ut.ac.ir
10 جعفری امان آبادی سیدحسن استاد shjafari@ut.ac.ir
11 جلالی فراهانی فرهنگ استاد fjlali@ut.ac.ir
12 حلاجی ثانی احمد مربی hallaj@ut.ac.ir
13 حمیدی علی اصغر استاد aahamidi@ut.ac.ir
14 حسین‌پور نگهدار استادیار nhosseinpour@ut.ac.ir
15 خدادادی عباسعلی استاد khodadad@ut.ac.ir
16 خدیو پارسی پریسا استادیار kparsi@ut.ac.ir
17 راشدی حمید دانشیار hrashedi@ut.ac.ir
18 رجبی هامانه مهدی استادیار rajabi@ut.ac.ir 
19 رسایی محمدرضا استادیار mrasaei@ut.ac.ir
20 رستمی بهزاد استادیار brostami@ut.ac.ir
21 رضاییان باجگیران( بازنشسته) ایرج استاد rezaeian@ut.ac.ir
22 ریاحی سیاوش دانشیار riahi@ut.ac.ir
23 ستوده قره باغ رحمت استاد sotudeh@ut.ac.ir
24 شریعتی نیاسر مجتبی استاد mshariat@ut.ac.ir
25 شکاری فرد علی استادیار ashekary@ut.ac.ir
26 صدر افسانه مربی asadr@ut.ac.ir
27 صراف زاده محمدحسین دانشیار sarrafzdh@ut.ac.ir
28 ضرغامی رضا استادیار rzarghami@ut.ac.ir
29 صالحی زینب استادیار zsalehy@ut.ac.ir
30 صدایی سولا بهنام استادیار Sedaee@ut.ac.ir
31 طاهونی نسیم استادیار ntahuni@ut.ac.ir
32 عموعابدینی قاسم دانشیار amoabedini@ut.ac.ir
33 فاطمی شهره استاد shfatemi@ut.ac.ir
34 فتوره چی هومن استادیار hfatoorehchi@ut.ac.ir
35 قربانیان سهرابعلی استادیار ghorban@ut.ac.ir
36 کفاشی بابک دانشیار kaffashi@ut.ac.ir
37 زاهدی پیام استادیار phdzahedi@ut.ac.ir
38 مرتضوی یدالله استاد mortazav@ut.ac.ir
39 مستوفی نوید استاد mostoufi@ut.ac.ir
40 مطهری سیامک استادیار smotahari@ut.ac.ir
41 منتظررحمتی محمدمهدی استاد mrahmati@ut.ac.ir
41 منصورپور زهرا استادیار mansourp@ut.ac.ir
42 مهرنیا محمدرضا دانشیار mmehrnia@ut.ac.ir
43 موسویان سیدمحمدعلی استاد moosavian@ut.ac.ir
44 محمدی خاناپشتانی محمد استادیار muhammadi_mu@ut.ac.ir
45 نخعی علی استادیار anakhaee@ut.ac.ir
46 نجفی محمد استادیار najafi.m@ut.ac.ir
47 هاشمی آغچه بدی (روحش شاد) سیدجلال الدین استادیار jhashemi@ut.ac.ir
48 هاشمی مطلق قدرت الله استادیار ghmotlagh@ut.ac.ir
49 وطنی علی دانشیار avatani@ut.ac.ir
50 جوادی علیار   javadi.aliyar@ut.ac.ir