فرم های پایان نامه

فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم پرپوزال

فرم ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط داور

فرم تسویه حساب با استاد راهنما کارشناسی ارشد

فرم تسویه حساب با استاد راهنما دکتری

فرم تسویه حساب مالی پایان نامه

فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه

تمپلیت نگارش و تدوین پایان نامه

فرم تعیین داوران پرووزال دکتری

فرم پیشنهاد طرح پایان نامه

فرم مدارک لازم و اختتام پایان نامه

فرم اختتام پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم اختتام رساله دکتری تخصصی

فرم پیشنهاد طرح پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم پیشنهاد طرح رساله دکتری

اعلام کفایت دکتری

اعلام کفایت ارشد

فرم پیشنهاد طرح پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم پیشنهاد طرح رساله دکتری

 فرم تحویل پایان نامه ارشد

 فرم تحویل رساله دکتری

 فرم دعوت نامه داوران ارشد

 فرم دعوت نامه داوران دکتری

 فرم حق الزحمه داوری پایان نامه ارشد

 فرم حق الزحمه داوری رساله دکتری

 فرم صورتجلسه دفاعیه پایان نامه ارشد

 فرم صورتجلسه دفاعیه رساله دکتری

 فرم گواهی دفاعیه پایان نامه ارشد

 فرم گواهی دفاعیه رساله دکتری

 نامه تأییدیه مقاله دانشجویان دکتری