فرم های پایان نامه

فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم پرپوزال

فرم تحویل پایان نامه

فرم دعوت نامه داوران

فرم ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط داور

گواهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

حق الزحمه داوری پایان نامه

فرم صورت جلسه دفاع پایان نامه دکتری

فرم تسویه حساب با استاد راهنما کارشناسی ارشد

فرم تسویه حساب با استاد راهنما دکتری

فرم تسویه حساب مالی پایان نامه

فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه

تمپلیت نگارش و تدوین پایان نامه

اعلام زمان و مکان دفاع

فرم تعیین داوران پرووزال دکتری

فرم پیشنهاد طرح پایان نامه

فرم مدارک لازم و اختتام پایان نامه

فرم اختتام پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم اختتام رساله دکتری تخصصی

فرم پیشنهاد طرح پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم پیشنهاد طرح رساله دکتری

اعلام کفایت دکتری

اعلام کفایت ارشد

نامه تاییدیه مقاله دانشجویان دکتری

فرم پیشنهاد طرح پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم پیشنهاد طرح رساله دکتری