فناوری های سبز

درباره آزمایشگاه

تعریف آزمایشگاه، ویژگی ها و اهداف آن:

 

توسعه صنعتی جوامع و اشتیاق روزافزون انسانها به استفاده از تسهیلات و خدمات تکنولوژیکی جدید، پیامدهای زیست محیطی بسیاری به دنبال داشته است که در برخی موارد اثرات آن بر این کره خاکی بسیار مخرب بوده است. این در حالی است که انسانهای فعلی ساکن زمین، تنها مالکان مجازی و موقتی هستند که آن را از پیشینیان خود به ارث برده و امانتدار آن جهت نسلهای آینده هستند. چگونگی تصرف این مالکان موقت در این ملک که پیش از هر چیز ودیعه الهی است، معیاری از میزان مسئولیت پذیری خواهد بود. در این میان جامعه علمی در تبیین اثرات زیانبار تصرفات افراطی در محیط زیست و در عین حال در معرفی شاخصهای توسعه پایدار نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد.  از سوی دیگر تولید انرژی بر مبنای فناوریهای مرسوم با توجه به مشکلاتی نظیر محدودیت منابع فسیلی، مشکلات زیست محیطی مرتبط و نرخ رشد روز افزون مصرف انرژی، جهت گیری جامعه علمی را به استفاده از فناوریهای نو در جهت تولید و تامین منابع انرژی پاک، ارزان، تجدید پذیر و قابل دسترس همراه با کاهش آلاینده‌ها و مخاطرات زیست محیطی تغییر داده است. در این میان نقش دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر در این مرز و بوم بسیار کلیدی است. این گروه تحقیقاتی برخاسته از دانشکده مهندسی شیمی بنا دارد به منظور انجام مسئولیت های خود در قبال حفظ محیط زیست، تامین منابع انرژی و همچنین تبیین جایگاه بی بدیل دانشگاه تهران در این عرصه بخش عمده ای از پژوهشهای خود را به سمت تولید دانش فنی مورد نیاز در جهت پاسخگویی به نیازهای روز جامعه در حوزه محیط زیست و انرژی و همکاری با کلیه صنایع فعال کشور متمرکز نماید. پایش وضعیت کنونی کشور نشان میدهد که آلودگیهای نفتی ناشی از حوادث زیست محیطی در واحدهای مختلف صنعت نفت و گاز و پتروشیمی لازم است در اولویت این گروه قرار گیرد.

اهداف برنامه‌های زیست محیطی:

1- شناسایی و طبقه‌بندی فاکتورهای شاخص آلاینده در پساب‌های صنعتی

2- فناوری‌های نوین در پاکسازی محیط زیستی (آب، خاک و پساب)

3- فناوری‌های نوین در کاهش انتشار آلاینده‌های هوا

4- تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های برنامه‌های پایش و پاکسازی محیط زیست

5- مدلسازی روش‌های مختلف پاکسازی

6- مدیریت پسماندهای صنعتی

7- تحلیل اثرات زیست محیطی در واحدهای صنعتی

اهداف برنامه‌های انرژی با تاکید روی مسائل  زیست محیطی:

1- انجام پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر با تاکید ویژه بر روی بیودیزل، بیواتانول و هیدروژن در راستای جایگزینی مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی

2- فناوری‌های نوین بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکوشیمیایی در تولید انرژی

3- راهکارهای افزایش کارایی انرژی در واحدهای صنعتی

 

                                       

 

 

 

 

چند دانشجوی تحصیلات تکمیلی (بطور همزمان) دراین آزمایشگاه تحقیقاتی می توانند آزمایشهای پایان نامه و تز خود را انجام دهند؟ 10 دانشجو

 

     
 

دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز

فاز

مدت

نام دستگاه ها و تجهیزات اصلی

قیمت  (ریال)

نحوه تامین بودجه

اول

8 ماه

آون

40/000/000

 

سانتریفیوژ

120/000/000

راکتور فشار بالا مجهز به سیستم کنترلی

100/000/000

ترازو

40/000/000

هود

50/000/000

 

کوره

50/000/000

 

pH متر

30/000/000

 

بن ماری

20/000/000

 

دستگاه سوکسله (دو عدد)

50/000/000

 

پمپ پریستالتیک (دو عدد)

000/000/50

 

فلومتر گاز (دو عدد)

20/000/000

 

سیلندر گاز CO2

30/000/000

 

تجهیزات ایمنی

20/000/000

 

حمام نمکی

40/000/000

 

مجموع

660/000/000

دوم

4 ماه

هات پلیت استیرر

20/000/000

 

فتو بیوراکتور

100/000/000

اسپکتروفتومتر

200/000/000

پوند کشت جلبک

20/000/000

مجموع

340/000/000

 

 

فضای کلی (m2) مورد نیاز: 100 متر مربع

 

نقشه و فضای پیشنهادی آزمایشگاه:

 

 

دستگاهها و ابزاری که فکر میکنید در دانشکده موجود و بلا استفاده هستند، و می توان از آنها در تجهیز اولیه آزمایشگاه استفاده نمود را نام ببرید.

با توجه به کمبود اطلاعات لازم است با انبار و همچنین آزمایشگاه های تحقیقاتی موجود مذاکره شود.

 

از دانشکده در مرحله راه اندازی آزمایشگاه انتظار چه خدماتی را دارید؟

حمایت مالی و همچنین کمک در جهت استفاده از تجهیزات موجود بلا استفاده.

 

ایمنی مورد نیاز این آزمایشگاه در چه سطحی میباشد؟

با توجه به تجهیزات فشار بالا نیازمند ایجاد ایمنی در سطح بالا می باشد.

 

 مراحل راه اندازی و تاسیس آزمایشگاه

ردیف

توضیح هر مرحله

مدت اجرا (ماه)

درصد پیشرفت

1

تعبیه فضای مورد نیاز آزمایشگاه از سوی دانشکده مهندسی شیمی

2

 

2

تامین تاسیسات و تجهیزات زیر ساختی آزمایشگاه (میز آزمایش و ...)

1

 

3

خرید تجهیزات اشاره شده در فاز اول

2

 

4

شروع فاز مقدماتی طرح های پژوهشی اساسی در آزمایشگاه

3

 

5

خرید تجهیزات اشاره شده در فاز دوم

2

 

6

پیشبرد طرح های پژوهشی

---

 

 

 

طرحهای پژوهشی اساسی که میتواند در این آزمایشگاه انجام گیرد:

ردیف

نام طرح اساسی پژوهشی

نیاز ملی و صنعتی

 و آکادمیک

سازمان، نهاد و صنعت مربوطه

نحوه (واحیانا پیش بینی میزان) جذب بودجه های پژوهشی

1

تولید هیدروژن از بیومس با استفاده از تکنولوژی آب فوق بحرانی و یا گازی سازی در آب فوق بحرانی

تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیزی

سازمان محیط زیست، سازمان انرژی های نو، وزارت نفت

 

2

تصفیه پسآبهای صنعتی با استفاده از تکنولوژی آب فوق بحرانی

تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیزی وهمچنین داده های مربوط به پسآب صنایع

تمامی صنایع، وزارت نفت

 

3

تصفیه پسآبهای صنعتی با استفاده از فرایندهای کشت ریزجلبک ها

تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیزی وهمچنین داده های مربوط به پسآب صنایع

تمامی صنایع، وزارت نفت

 

4

تولید تجاری بیودیزل از طریق کشت ریزجلبک ها در فتوبیوراکتور و پوند

تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیزی

سازمان محیط زیست، سازمان انرژی های نو، وزارت نفت

 

5