کارشناسی

تابلو اعلانات و اخبار
  • برنامه امتحانی
    جواب آزمون
     

 

معاونت

 

سرپرست: دکتر بابک کفاشی

پست الکترونیک : kaffashi@ut.ac.ir  

صفحه شخصی بر روی سایت دانشگاه تهران : https://rtis.ut.ac.ir/cv/kaffashi                                                     

تلفن: 61112274