مرکز آنالیز

اعضاء

 

سرپرست آزمایشگاه :  آقای دکتر سهرابعلی قربانیان                                   

تلفن : 61112223

پست الکترونیک :  ghorban@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 

 

 

 

 

مهندس علیرضا صالح پور : مدیر امور داخلی                                                

تلفن : 61113059

فکس : 66967783

پست الکترونیک : asalehpour@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 

        

 

 

کارشناس مرکز : خانم مهندس مریم ندایی                                                  

تلفن : 61112251

پست الکترونیک : mnedaei@ut.ac.ir