شیمی تجزیه

اعضاء

 

سرپرست:: آقای دکتر سهرابعلی قربانیان(استادیار)                                                                           پست الکترونیک : ghorban@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 

کارشناس: پریسا مطلوبی (فوق لیسانس شیمی تجزیه)

صفحه شخصی

تلفن: 61113072