مواد و فرایندهای پیشرفته پلیمری

اعضاء

معاونت آموزشی : قدرت الله هاشمی  مطلق    

پست الکترونیک : ghmotlagh@ut.ac.ir

تلفن : 2274

صفحه شخصی