فناوری های سبز

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه : دکتر امید توکلی

پست الکترونیک : otavakoli@ut.ac.ir

تلفن : 61112187

صفحه شخصی