آزمایشگاه مهندسی داروسازی

اعضاء

 

سرپرست آزمایشگاه : دکتر رضا ضرغامی                                                                                        

تلفن :

 

پست الکترونیک : rzarghami@ut.ac.ir

 

صفحه شخصی