سیستم های چند فازی

اعضاء

 

سرپرست آزمایشگاه : دکتر رحمت ستوده قره باغ

پست الکترونیک : sotudeh@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 

 

سرپرست آزمایشگاه : دکتر نوید مستوفی

پست الکترونیک : mostoufi@ut.ac.ir

صفحه شخصی