فرایندهای غشایی و تصفیه پساب

اعضاء

 


سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمدرضا مهرنیا   

پست الکترونیک:mmehrnia@ut.ac.ir

تلفن : 02161112261

دورنگار:   02166954041

صفحه شخصی