شیمی آلی

اعضاء

 

سرپرست آزمایشگاه : دکتر رضاییان

صفحه شخصی

تلفن :  61113062                                                                                                 

پست الکترونیک :  rezaeian@ut.ac.ir

 سرپرست آزمایشگاه : دکتر پیام زاهدی

صفحه شخصی بر روی سایت دانشگاه

تلفن :  61113062                                                                                                 

پست الکترونیک :  phdzahedi@ut.ac.ir