آزمایشگاه نفت

اعضاء

 

سرپرست آزمایشگاه : دکتر قدرت الله هاشمی مطلق           

پست الکرونیک : ghmotlagh@ut.ac.ir

صفحه شخصی                                                

تلفن : 61112228

 

سرپرست آزمایشگاه : امید توکلی                                     

پست الکرونیک :otavakoli@ut.ac.ir

صفحه شخصی

تلفن : 61112228