اصول مهندسی شیمی (عملیات واحد)

اعضاء

 

سرپرست آزمایشگاه : دکتر اسماعیلی                                                                     

پست الکترونیک : esmaili@ut.ac.ir

صفحه شخصی

تلفن : 61113208

   

 

کارشناس آزمایشگاه : شهرام ذوقی                                                                                                      

تلفن : 61113208