خواص مواد پلیمری

اعضاء

 

سرپرست آزمایشگاه : دکتر سیامک مطهری

تلفن : 6111-3057

پست الکترونیک دانشگاه : smotahari@ut.ac.ir

صفحه شخصی