کاتالیست و مهندسی واکنش ها

اعضاء

 

سرپرست آزمایشگاه : دکتر یدالله مرتضوی

تلفن : 61112193

پست الکترونیک : mortazav@ut.ac.ir

ضفحه شخصی

 

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه : عباسعلی خدادادی

تلفن :66967792

پست الکترونیک : khodadad@ut.ac.ir

ضفحه شخصی