استخراج مایع - مایع

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه : حسین بهمنیار                

پست الکترونیک :   hbahmany@ut.ac.ir

صفحه شخصی

تلفن :61113036

سرپرست آزمایشگاه : سید محمد علی موسویان

پست الکترونیک : moosavian@ut.ac.ir

صفحه شخصی

تلفن :61113036