شیمی فیزیک

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه : دکتر بابک کفاشی                                                                                         

پست الکترونیکی : kaffashi@ut.ac.ir

تلفن :61113060

صفحه شخی