پدیده های انتقال و نانو

اعضاء

 

سرپرست آزمایشگاه : دکتر شریعنی نیاسر

پست الکترونیک : mshariat@ut.ac.ir

صفحه شخصی 

تلفن داخلی:61113622