فرایند پلیمر ها

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه : دکتر قدرت الله هاشمی مطلق

پست الکرونیک : ghmotlagh@ut.ac.ir

صفحه شخصی بر روی دانشگاه تهران: https://rtis.ut.ac.ir/cv/ghmotlagh                        

تلفن : 61112228