فرایندهای غشایی و تصفیه پساب

درباره آزمایشگاه

 

آزمایشگاه فرایندهای غشایی و تصفیه پساب

 

آدرس: تهران- میدان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشکده فنی- دانشکده مهندسی شیمی- ساختمان آبشناسی- آزمایشگاه

 

شماره تماس: 02161112261

دورنگار:  02166954041

مساحت آزمایشگاه: حدود 100 مترمربع

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی و پژوهشی

 

فعالیت های آزمایشگاه:

 • استفاده از فرایندهای غشایی در تصفیه فاضلاب
 • تصفیه ی زیستی فاضلاب و پساب
 • کشت ریزجلبک
 • سنتز غشای پلیمری و بیوپلیمری

دستاورد پژوهشی در حوزه زیست فناوری

 

Amini E, Mehrnia M.R., Mousavi S.M, Mostoufi N, Experimental study and computational fluid dynamics simulation of a full scale membrane bioreactor for municipal wastewater treatment application, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013

Shariati, F, Heran M, Sarrafzadeh M.H, Mehrnia M.R, Sarzana G, Ghommidh Ch, Grasmick A, Biomass characterization by dielectric monitoring of viability and oxygen uptake rate measurements in a novel membrane bioreactor, Bioresource Technology, Volume 140, Pages 357-362, 2013

Mehrnia M.R., Azami H, Sarrafzadeh M.H., Fouling mitigation in membrane bioreactors using multivalent cations, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 109, Pages 90-96, 2013.

Derakhsheshpoor R, Homayoonfal M, Akbari A, Mehrnia M.R., Amoxicillin separation from pharmaceutical wastewater by high permeability polysulfone nanofiltration  membrane, Journal of Environmental Health Science and Engineering, Volume 11,  2013

Shariati F.P., Mehrnia M.R., Sarrafzadeh M.H., Rezaee S, Grasmick A, Heran M., Fouling in a novel airlift oxidation ditch membrane bioreactor (AOXMBR) at different high organic loading rate, Seperation and Purification Technology, Volume 105, Pages 69-78, 201

 

 

      آزمایش های قابل انجام

 • اندازه گیری نیترژن، فسفر، COD، BOD، OUR، فلزات سنگین و سایر آلاینده های فاضلاب و پساب
 • اندازه گیری پروتئین، EPS، SMP محلول
 • سنتز غشای پلیمری
 • اندازه گیری غلظت سلولی و دانسیته نوری
 • کشت ریزجلبک

توانایی برگزاری دورهﻫﺎ و workshop در آزمایشگاه

 • آشنایی با فرایندهای تصفیه ی زیستی فاضلاب
 • آشنایی با فرایندهای غشایی
 • آشنایی با روش های سنتز غشا