مهندسی شیمی

گرایش ها:

طراحی فرایند : دانلود فهرست دروس
طراحی فرایند های جداسازی : دانلود فهرست دروس  
کاتالیست : دانلود فهرست دروس  
انرژی و محیط زیست : دانلود فهرست دروس  

 

پلیمر

گرایش ها:

صنایع پلیمر :  دانلود فهرست دروس

 

مهندسی نفت و گاز

گرایش ها:

مخازن هیدروکربوری : دانلود فهرست دروس
حفاری و بهره برداری : دانلود فهرست دروس  
فراوری انتقال گاز : دانلود فهرست دروس  

 

 

بیو تکنولوژی و دارو سازی

گرایش ها:

بیوتکنولوژی : دانلود فهرست دروس
داروسازی : دانلود فهرست دروس  

 

سرپرست گرایش ها

 

سرپرست و اعضای گرایشهای کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی

 

دانلود 

 

برای دریافت هر سرفصل روی آن کلیک نمایید