« بازگشت

بخشنامه در خصوص اضافه سنوات دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی

بخشنامه در خصوص اضافه سنوات دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی


احتراماً همانگونه که مستحضرید دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی که سنوات تحصیلی آنان طبق مقررات و آیین نامه های آموزشی مربوط به اتمام می رسد محروم از تحصیل محسوب می گردند و آن واحد موظف به صدور حکم اولیه محرومیت ازادامه تحصیل آنان می باشند.در صورت ارائه مستندات ومدارک لازم مربوط به تطویل سنوات تحصیلی مانند (بیماری و…) درخواست تمدید سنوات ایشان در کمیسیون بررسی موارد خاص واحد / دانشگاه امکان پذیر می باشد. با توجه به تعیین سقف تقویمی (بدون در نظر گرفتن وقفه، مرخصی، حذف ترم…) برای کلیه دانشجویان مشمول مقاطع تحصیلی مطابق آیین نامه دوره مربوط، توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا، «این دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تایید سنوات بیش از حد تعیین شده توسط آن سازمان نمی پذیرد و کلیه مسئولیتهای ناشی از عدم تایید سنوات ارفاقی و عدم تایید دانش آموختگی به علت تطویل سنوات در طی مهلت تعیین شده مذکور بر عهده شخص دانشجو می باشد».