« بازگشت

پارک فناوری پردیس ریاست جمهوری: دومین جشنواره ملی پژوهش های مساله محور و کاربردی ریتکس

پارک فناوری پردیس ریاست جمهوری: دومین جشنواره ملی پژوهش های مساله محور و کاربردی ریتکس