- چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳

شبکه های اجتماعی


پردیس دانشکدگان فنی


 

 

دانشگاه تهران


 

 

 

 

تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران در شبکه های اجتماعی


Twitter: @utInternetTV

YouTube: https://youtube.com/channel/UC3XXQN9AcW90q5qexQBivkg

Instagram: ut.internettv

https://t.me/utinternetTV


tv.ut.ac.ir