- چهارشنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۳

 

فرمهای اخذ مجوز دفاع
اعلام کفایت

اعلام وصول

آگهی جلسه دفاع

نامه تاییدیه مقاله

فرمهای ارائه و تصویب پروپوزال
کاربرگ شماره 5

کاربرگ شماره 5-1

پیشنهاد طرح پایان نامه
 

 

 

فرمهای دفاع  از پروپوزال
ارزیابی پروپوزال

حق الزحمه داور خارجی

صورتجلسه آزمون جامع

کاربرگ 6-1- اعلام اصلاحات

کاربرگ 6-صورتجلسه دفاع از پروپوزال

       

فرمهای دفاع نهایی
ارزیابی رساله

حق الزحمه داور خارجی

صورتجلسه دفاع

گواهی دفاع

 

فرم های عمومی دکتری
فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری
فرم تمدید سنوات دکتری

فرم تسویه حساب با استاد راهنما

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

فرم انصراف از تحصیل

راهنمای ثبت درخواست فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری در سامانه گلستان

راهنمای فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری
 

فرم های جلسه دفاع نهایی
ارزیابی رساله

حق الزحمه داور خارجی
صورتجلسه دفاع
گواهی دفاع
 

 

 

 

فرم تحویل برچسب تردد پارکینگ‌های دانشگاه تهران
فرم تحویل کارت موقت تردد در پارکینگ‌های دانشگاه تهران
فرم تمام وقتی اعضای هیات علمی
فرم تغییر نمره
فرم نمره ناتمام
فرم درخواست خرید
فرم نقلیه

ورود به سایت بیمه رازیNEW!

لیست مراکز درمانی تحت پوشش بیمه رازی.NEW!

همکاران بیمه شده گرامی می‌توانند پس از ورود به لینک https://hl.razi24.ir (کاربری و رمز: کد ملی) در منوی اعلام و پیگیری هزینه‌های درمانی مخصوص بیمه شدگان علاوه بر رؤیت مشخصات افراد تحت تکفل خود، می‌توانند نسبت به بارگذاری اسناد هزینه‌های درمانی خود اقدام نمایند و درمنوی پیگیری هزینه‌های درمانی، پس از ارزیابی و مشاهده وضعیت (در انتظار دریافت مدارک)، اصل مدارک درمانی را با فرم تحویل مدارک،توسط نماینده محترم رفاهی (طبق جدول حضور قبلی) به واحد بیمه، مستقر در مرکز بهداشت دانشگاه تحویل گردد

 

فرم تحویل برچسب تردد پارکینگ‌های دانشگاه تهران
فرم تحویل کارت موقت تردد در پارکینگ‌های دانشگاه تهران
فرم تاسیسات
فرم درخواست خرید
فرم نقلیه

ورود به سایت بیمه رازیNEW!

لیست مراکز درمانی تحت پوشش بیمه رازی.NEW!

همکاران بیمه شده گرامی می‌توانند پس از ورود به لینک https://hl.razi24.ir (کاربری و رمز: کد ملی) در منوی اعلام و پیگیری هزینه‌های درمانی مخصوص بیمه شدگان علاوه بر رؤیت مشخصات افراد تحت تکفل خود، می‌توانند نسبت به بارگذاری اسناد هزینه‌های درمانی خود اقدام نمایند و درمنوی پیگیری هزینه‌های درمانی، پس از ارزیابی و مشاهده وضعیت (در انتظار دریافت مدارک)، اصل مدارک درمانی را با فرم تحویل مدارک،توسط نماینده محترم رفاهی (طبق جدول حضور قبلی) به واحد بیمه، مستقر در مرکز بهداشت دانشگاه تحویل گردد