انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

کانال انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

LinkedIn:
www.linkedin.com/company/sache-ut

سایت انجمن علمی:
www.sache-ut.ir

شناسه اینستاگرام:
@SaCheEng_ut

ارتباط با انجمن علمی:
https://t.me/SaCheEng_ut/380