نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخرین مهلت ارایه پروپوزال دانشجویان ارشد ورودی سال 1398

اخرین مهلت ارایه پروپوزال دانشجویان ارشد ورودی سال 1398


آخرین مهلت ارایه پروپوزال برای دانشجویان  ورودی 98 دهم دی ماه می باشد و مهلت داوری و تصویب پروپوزال و ثبت در سامانه گلستان برای دانشجویان ارشد  ورودی سال 98  پایان دی ماه می باشد. لذا بابت عدم تایید یا عدم ثبت مواردیکه خارج از بازه زمانی ارسال شود، مسولیتی متوجه آموزش دانشکده نخواهد بود و مراتب با درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما به مراجع مربوطه در پردیس یا کمیسیون آموزش دانشگاه ارجاع خواهد شد.