نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی افراد

اسامی افراد


 

 


 

 معصومه

 حسنی

کارشناس آموزش

61112931

 

 

 

 

 

محمد  احسنی خیابانی           

کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی

61112257

 

 

 

 

 

علی نوروزی

کارشناس مسئول دانشکده مهندسی شیمی  

کارشناس مسئول دانشکده مهندسی شیمی   

 

61113061

 زهرا

 آقایی

کارشناس آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانو ساختار

61112212

13

 شهرام

 ذوقی

کارشناس عملیات واحد

61113208

14

رخساره مقدسیان

کارشناس آموزش و آزمایشگاه مایع مایع

61112274

15 سمیه حسن نژاد

کارشناس تحصیلات و آزمایشگاه

61112274

 16 رسول امیری  کارشناس تحصیلات تکمیلی 61112865  17 ابوالفضل کریمی کارشناس آزمایشگاه کنترل فرایند 61112971