نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء+ نانوبیوپلیمرها

اعضاء+ نانوبیوپلیمرها


سرپرست آزمایشگاه: دکتر پیام زاهدی

پست الکترونیک : phdzahedi@ut.ac.ir

تلفن: 02161113062