نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب مشاورین فرهنگی - علمی دانشکده مهندسی شیمی

انتصاب مشاورین فرهنگی - علمی دانشکده مهندسی شیمی


با امضای اقای دکتر محمدعلی زارع چاهوکی - معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و بنا بر پیشنهاد هیأت رئیسه پردیس دانشکده‌های فنی و تأیید رئیس محترم دانشکده مهندسی شیمی، اقای دکتر رحمت ستوده قره‏ باغ، خانم دکتر نسیم طاهونی، اقای دکتر قدرت ‏الله هاشمی مطلق و خانم دکتر مژگان عباسی به مدت چهار سال به‌عنواناساتید مشاور فرهنگی و علمی" دانشجویان کلیه مقاطع منصوب شدند.