نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه

آیین نامه


آئین نامه تشویق پدیدآورندگان آثار پژوهشی بین المللی دانشگاه تهران

92/10/15

باسمه تعالی

 

آئین‏ نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی دانشگاه تهران

 

   هدف :

     به ‏منظور ترغیب اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران به پدید آوردن آثار پژوهشی بین المللی معتبر به شرح مندرج در این آئین‏نامه، پدید آورند­گان این آثار پژوهشی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه مورد تشویق قرار خواهند گرفت.ضمناً آثار پژوهشی کارشناسان دانشگاه که در نتیجه همکاری با اعضای هیئت علمی حاصل شده است، تا حداکثر 3 اثر در سال مشمول این آیین نامه قرار می گیرند.

 

ماده 1- آثار پژوهشی بین المللی که در این آئین نامه مورد تشویق قرار می گیرند عبارتند از :

1-1- مقالات چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و دارای نمایه   .ISI (Web of Science)

1-2- کتاب های چاپ شده توسط ناشرین معتبر بین المللی از جمله :

Elsevier, Springer, John Wiley, Taylor & Francis, Black Well, McGraw Hill, Routledg, Oxford

و سایر ناشرین بین المللی مورد تایید کمیسیون بررسی آثار پژوهشی بین المللی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه.

1-3- اختراعات و ابداعات (patent) ثبت شده بین المللی.

1-4- فصلی از کتاب چاپ شده توسط ناشرین معتبر بین المللی.(براساس بند 1-2-)

1-5- آثار هنری و یافته های علمی ارائه شده در سطح جهان و دارای گواهی از مراجع علمی معتبر   بین المللی.

 

  ماده 2- شرایط پذیرش آثار پژوهشی بین المللی

        2-1- نام دانشگاه تهران بصورت صحیح (University of Tehran) به ‏عنوان محل اشتغال (affiliation) صاحب اثر در آثار پژوهشی درج شده باشد و درغیر اینصورت (از جمله ذکر نام دانشگاه بصورت: Tehran university) مشمول این آئین نامه قرار نخواهد گرفت . ضمنا در صورت ارائه آدرس الکترونیکی، ذکر آدرس ut.ac.ir الزامی است و درغیراینصورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

        2-2- از تاریخ انتشار یا ثبت آثار پژوهشی بیش از 2 سال نگذشته باشد.

 

 

 

ماده 3- مدارک مورد نیاز برای بررسی آثار پژوهشی

       3-1- ارائه تصویر مقاله کامل یا کتاب چاپ شده توسط ناشرین معتبر بین المللی،  مدارک و مستندات ثبت بین المللی آثار پژوهشی و یافته های علمی.

        3-2- ارائه تصویر ایندکس مقاله،  مستخرج از ISI (Web of Science).

        3-3- ارسال PDF مقاله چاپ شده به آدرس الکترونیکی researcharticle@ut.ac.ir

        3-4- ثبت اطلاعات آثار پژوهشی بین المللی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری.

 

 ماده 4- ضوابط پاداش

        4-1- ضریب امتیاز هر یک از پدید آورندگان آثار پژوهشی با توجه به تعداد مولفین و  همکاران، از ابتدای سال 2013 براساس آیین نامه ارتقاء (طبق جدول زیر) محاسبه خواهد شد.

 

تعدادهمکاران

با احتساب مولف اصلی

(نفر)

مجموع ضرایب

سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیه

اول                 ‏دوم                  ‏سوم            ‏چهارم  ‏             پنجم

1

100%

100%

2

150%

90%        60%

3

180%

80%        50%           50%

4

190%

70%       40%            40%         40%

5

180%

60%       30%            30%         30%            30%

6 و بالاتر

175%

50%                         25%  ≥

امتیاز  = X   ×  25/1

N-1                   

تعداد مولفین=N   امتیاز مقاله =X

 

        4-2- میزان پاداش به ازاء ضریب امتیاز نهائی برابر با یک برای هر اثر، تا چهارمیلیون ریال است که این مبلغ در آغاز هرسال با پیشنهاد کمیسیون بررسی آثار پژوهشی بین المللی (موضوع ماده 5 این آئین نامه) و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تهران قابل تغییر می باشد.

       4-3- درصورتی که پدید آورنده (مولف) اوّل اثر، دانشجوی دانشگاه تهران (مشروط به ذکر صرفاً نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس او در اثر) و پدید آورنده (مولف) دوّم عضو هیات علمی دانشگاه تهران باشد، امتیاز نفر اول به عضو هیئت علمی (نفر دوم) تعلق می گیرد.

 

 

 

 

تبصره 1  : در صورتی که استادان راهنما دانشجو در مقاله (یا اثر) دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران باشند و نامشان بعد از نام دانشجو آمده باشد، میانگین امتیاز نفر اول و دوم به هریک تعلق می گیرد.

 

4-4 – درصورتیکه نویسنده اول مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه نباشد و نویسنده مسئول (Corresponding author) عضو هیئت علمی دانشگاه باشد، امتیاز نفر اول به نویسنده مسئول تعلق   می گیرد.

4-5- به مقالات اعضای هیئت علمی جدید الاستخدام که بصورت 100% مستخرج از رساله عضو هیئت علمی باشد پاداشی تعلق نمی گیرد.

4-6- اعضای هیئت علمی وابسته دانشگاه تهران که با آدرس دانشگاه تهران به عنوان آدرس اول خود اقدام به چاپ آثار پژوهشی بین المللی نمایند، مشمول دریافت پاداشهای این آئین نامه می شوند .

4-7- دانشجویان از زمان شروع به تحصیل در دانشگاه تهران در هر مقطع تحصیلی، فقط درصورتی مجاز به ارائه مقاله (یا اثر) با ذکر نام و آدرس دانشگاه تهران می باشندکه نام استاد (استادان) راهنما از دانشگاه تهران نیز به عنوان مولف (پدید آورنده اثر) ذکرشده باشد.

       4-8- به آثار ی که نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دوم و به بعد قرار گیرد و آدرس اول یکی از سایر مراکز علمی یا موسسات داخل کشور باشد، امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

در صورتی که آدرس اول یکی از دانشگاه های معتبرخارج ازکشور باشد و نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دوم ذکر شود، امتیاز مربوطه با ضریب 5/0 و در صورتی که نام دانشگاه تهران  به عنوان آدرس سوم و  بعد از آن ذکر شود، امتیاز مربوطه با ضریب 2/0 منظور خواهد گردید.

 

4-9- امتیاز مقالات منتشر شده به صورتهای مختلف غیر از مقاله کامل (full paper) از قبیل: Letter، Research note, Technical note،  Short communication، Rapid publication،Case report و یا هر گونه عنوان دیگری که مقاله را از حالت یک مقاله کامل خارج نماید، با ضریب حداکثر تا 8/0 مقاله کامل محاسبه خواهد شد.

       4-10- امتیاز مربوط به مقالاتی که به صورتهای Editorial Material, Discussion, Comment چاپ شده باشند با ضریب 25/0 مقاله کامل محاسبه خواهد شد.

       4-11- ضریب امتیاز سایر آثار به شرح زیر محاسبه خواهد شد :

4-11-1- مقاله کامل : ضریب (1) .

4-11-2- کتاب کامل چاپ شده توسط ناشر معتبر بین المللی : ضریب (2) .

4-11-3-- فصلی از کتاب چاپ شده توسط ناشر معتبر بین المللی : ضریب ( 8/0) 0

4-11-4- ثبت اختراع (Patent) :  ضریب (2) 0

 4-11-5- آثار هنری و سایر یافته های علمی معتبرهمراه با مدارک و مستندات رسمی: ضریب (2).

4-11-6- مقالات مروری به شرط آنکه حداقل20% از مراجع مقاله از مولفین مقاله باشد:  ضریب (2).

 

       4-12- امتیاز نهایی هر اثر از ضرب نمودن امتیاز مربوط به هر یک از پدید آورندگان در ضریب  متناسب با رشته های دانشگاهی به شرح ذیل، محاسبه می شود:

  4-12-1 - آثار رشته های علوم انسانی: ضریب (2).

  4-12-2- آثار رشته های علوم اجتماعی و رفتاری: ضریب (5/1).

4-12-3 - آثار رشته های هنر: ضریب( 5/1).

4-12-4- آثار رشته های علوم پایه: ضریب (1).

4-12- 5- آثار رشته های فنی و مهندسی: ضریب (1).

4-12-6 - آثار رشته های کشاورزی و منابع طبیعی: ضریب(1).

4-12-7- آثار رشته های دامپزشکی: ضریب (1).

 

تبصره 1:  ضریب متناسب با محل چاپ مقالات از ابتدای سال 2013 (صرفاً در مورد مقالات)، به شرح ذیل، جایگزین ضرایب بند 4-12 می باشد:

الف: مقالات چاپ شده در مجلات دارای نمایه علوم (Science): ضریب (1).

ب: مقالات چاپ شده درمجلات دارای نمایه علوم اجتماعی (Social Science): ضریب (2).

ج: مقالات چاپ شده در مجلات دارای نمایه علوم انسانی وهنر (Art& Humanity science): ضریب (3).

 

تبصره 2 : از ابتدای سال 2013، ضریب قابل احتساب برای کلیه پدیدآورندگان آثار، مستقل از رشته تخصصی ایشان می باشد.

 

تبصره 3 : مقالات رشته های فنی مهندسی، علوم تجربی، کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی که در مدت 5 سال (از زمان انتشار) دارای حداقل 20 استناد بین المللی و همچنین مقالات سایر رشته ها که در همین مدت  دارای حداقل10 استناد بین المللی باشند، مشمول تشویق مجدد قرار می گیرند.

 

 

تبصره 4: امتیاز آثار مشترک با مراکز علمی کشورهای دیگر، علاوه بر موارد فوق، در ضریب (n ×1/0)+1  نیز ضرب می­شود که n تعداد کشورهای مختلف خارجی ذکر شده در آدرس مولفین با محل اشتغال غیر از دانشگاه تهران می باشد.

 

تبصره 5 : در مورد مقالات دانشکده ریاضی پردیس علوم دانشگاه تهران، چنانچه نام مولفین بر حسب حروف الفبا باشد امتیاز به صورت مساوی و در غیر اینصورت امتیاز براساس جدول ماده 4 آئین نامه حاضر محاسبه خواهد شد.

 

تبصره 6: درمورد مقالات پراستناد (Highly Cited papers) به غیر از خوداستنادی ضریب 2 تعلق      می گیرد.

 

ماده 5 – مرجع تعیین ضرایب امتیاز :

ضرایب امتیاز هر یک از آثار پژوهشی بین المللی توسط کمیسیون بررسی آثار پژوهشی بین المللی دانشگاه تهران با ترکیب زیر تعیین می شود.

الف- معاون پژوهشی دانشگاه (رئیس کمیسیون).

ب - مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه (دبیر کمیسیون).

ج - مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه.

د - شش نفر از محققین دانشگاه ( با مرتبه علمی استاد یا دانشیار) با معرفی کمیسیون های 6 گانه تخصصی دانشگاه.

ه- مدیر کل برنامه ریزی و همکاریهای بین المللی دانشگاه تهران

 

ماده 6 :

تفسیر مفاد آئین نامه حاضر و اتخاذ تصمیم در موارد خاص و پیش بینی نشده، به عهده کمیسیون معرفی شده در ماده 5 می باشد. 

 

این آئین­ نامه در 6 ماده ، 23بند و 7 تبصره که در تاریخ 16/06/1392 مورد تأیید کمیسیون بررسی آثار پژوهشی بین المللی دانشگاه تهران قرار گرفته است، در تاریخ 15/07/1392  به تصویب هیئت منتخب شورای دانشگاه تهران رسید و از این تاریخ قابل اجرا می باشد.