نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه ها و شیوه نامه های جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه تهران

آیین نامه ها و شیوه نامه های جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه تهران


 

کتاب «آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه تهران» منتشر شد

https://news.ut.ac.ir/fa/news/21947