نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه درسی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

برنامه درسی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94


برنامه درسی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

94/10/12

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

 

 

 

 

 

 

 


روز

9 - 7:30(7:00)

10:30-9

12- 10:30

16-14

18-16

شنبه

عملیات واحد 1 (اسماعیلی) 406

طراحی راکتورهای کاتالیستی (خدادادی، مرتضوی)  407

زبان تخصصی شیمی (نجفی)، 9-7  409

استاتیک و مقاومت مصالح (قربانیان)، گروه 1  321

آز عملیات واحد (اسماعیلی )12-8 گروه 1

 

انتقال جرم (توکلی)  314

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی (صالحی)  409

شیمی آلی مهندسی پلیمر(زاهدی) 406

طراحی فرایند (طاهونی) 306

شیمی تجزیه(قربانیان)، گروه 1   322

آز عملیات واحد (اسماعیلی )12-8 گروه 1

آز شیمی تجزیه (مطلوبی) 12-9 گروه 1

آز شیمی فیزیک (ایوانی)، 12-9، گروه 1

خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی (زاهدی) 12:30-10:30  409

سینتیک و طراحی راکتور (خدادادی و مرتضوی) 12:30-10:30  306

شیمی تجزیه (قربانیان)، گروه 2     321

تکنولوژی کامپوزیت‌ها (مطهری) 14-12:30  322

آز شیمی تجزیه (مطلوبی) 12-9 گروه 1

آز انتقال حرارت(صدر) 12:30- 10:30گروه 1

آز عملیات واحد (اسماعیلی )12-8 گروه 1

آز شیمی فیزیک (ایوانی)، 12-9، گروه 1

رئولوژی پلیمرها (کفاشی)  306

فرایندهای پالایش (ترابی)  406

مهندسی محیط زیست (صراف زاده)  409

آز شیمی تجزیه (قربانیان)16- 13 گروه 2

آز انتقال حرارت(صدر)16-14گروه 2

آز عملیات واحد (اسماعیلی)16-13 گروه 2

آز شیمی فیزیک (ایوانی)، 17-14، گروه 2

فرایندهای صنایع گاز (عباسی)  314

آز شیمی فیزیک (ایوانی)، 17-14، گروه 2

 

یکشنبه

استاتیک و مقاومت مصالح (قربانیان) ، گروه 1 321

انتقال حرارت 1(راشدی)  409

شبیه سازی فرایند به کمک کامپیوتر (منصورپور)  کلاس سایت

استاتیک و مقاومت مصالح (رجبی)، گروه 2 314

انتقال حرارت 2 (حمیدی)، گروه 1  306

انتقال حرارت مهندسی نفت (جوادی) 322

آز شیمی آلی 1 (زاهدی)، 10:30-7:30، گروه 1

 

انتقال حرارت 2 (حمیدی)، گروه 2  306

شیمی آلی مهندسی شیمی (رضاییان)  406

شیمی تجزیه(قربانیان)، گروه 1  321

عملیات واحد 1 (بهمنیار)  409

طراحی فرایند (جلالی)  سالن سمعی بصری

صنایع غذایی 1 (راشدی)

خواص سیالات مخزن (حسین پور) 314

آز شیمی فیزیک (ایوانی)، 12-9، گروه 3

آز کنترل فرایندها (کریمی) 12-9:30 گروه 1

 

مکانیک سیالات 1 (صالحی) 14-13  409

فرایندهای بیوتکنولوژی (عموعابدینی)  314

شیمی تجزیه (قربانیان)، گروه 2   321

کنترل فرایندها (ابوالقاسمی) 14-12:30 322

مهندسی الیاف (ترابی) 12:30-10:30  409

آز شیمی فیزیک (ایوانی)، 12-9، گروه 3

آز کنترل فرایندها (کریمی) 12-9:30 گروه 1

موازنه انرژی و مواد (جوادی)  306

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی (مستوفی)  406

مهندسی محیط زیست (صراف زاده)  409

آز شیمی و فیزیک پلیمر(کفاشی) گروه 1، 17-14

آز شیمی تجزیه (مطلوبی) 16-13 گروه 3

آز مکانیک سیالات (رجبی) 17-14، گروه 1

آز شیمی آلی1 (زاهدی)17-14 گروه 2

آز کنترل فرایندها (کریمی) 15:30-13، گروه 2

کارگاه عمومی (فراهانی) گروه 1

خوردگی در صنایع نفت (زمانیان)  409

ترمودینامیک 1 (حسین پور)  314

آز شیمی آلی 1(زاهدی) 17-14 گروه 2

آز شیمی و فیزیک پلیمر (کفاشی) گروه 1،17-14

آز کنترل فرایندها (قربانیان) 18-15:30 گروه 5

دوشنبه

طراحی راکتورهای کاتالیستی (خدادادی، مرتضوی)  407

انتقال و توزیع گاز (ذوقی) 322

ترمودینامیک 2 (موسویان)، گروه 1  306

آز مکانیک سیالات (رجبی) 10:30-7:30، گروه 2

 

ترمودینامیک2 (موسویان) گروه 2  306

شیمی آلی مهندسی شیمی (رضاییان)  406

رئولوژی پلیمرها (کفاشی)  409

شیمی آلی مهندسی پلیمر(زاهدی )  321

انتقال و توزیع گاز (ذوقی)  322

فرایندهای بیوتکنولوژی (توکلی)  314

آز مکانیک سیالات (رجبی) 10:30-7:30، گروه 2

آز شیمی فیزیک (ایوانی)، 12-9، گروه 4

آز کنترل فرایندها (کریمی) 12-9:30 گروه 3

 

استاتیک و مقاومت مصالح (رجبی)   321

سینتیک و طرح راکتور (فاطمی) 12:30-10:30  322

سینتیک و طراحی راکتور (خدادادی و مرتضوی) 12:30-10:30  409

کارگاه عمومی (فراهانی)، 12-10 گروه 2

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی(منصورپور)  14-12:30   314

شیمی فیزیک پلیمرها (جعفری)  407

عملیات واحد 2(منتظررحمتی) 14-13  306

شیمی فیزیک (هاشمی مطلق، توکلی)  کلاس سایت

اقتصاد و طرح مهندسی (منتظر رحمتی)  314

آز انتقال حرارت(صدر) 12:30- 10:30گروه 3

طراحی فرایند (طاهونی)   406

مکانیک سیالات 1 (رجبی)   407

مکانیک سیالات 2 (مهرنیا)   409

تکنولوژی کامپوزیت‌ها (مطهری)  322

زبان تخصصی پلیمر (نجفی)  کلاس سایت

آز شیمی فیزیک (ایوانی)، 17-14، گروه 5

آز کنترل فرایندها (کریمی) 15:30-13 گروه 4

آز انتقال حرارت (صدر)16-14گروه 4

آز شیمی تجزیه (مطلوبی)16- 13 گروه 4

 

کارگاه عمومی (فراهانی) گروه3

فرآیندهای صنایع گاز (عباسی)  314

آزشیمی فیزیک (ایوانی)17-14، گروه 5

 

سه شنبه

مکانیک سیالات 1 (رجبی)  314

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی (مستوفی) 407
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی (منصورپور)  409
ترمودینامیک 1 ( حسین پور)  321
ترمودینامیک 2 (موسویان)، گروه 1  306

 

طراحی فرایند (جلالی)   406

عملیات واحد 1 (بهمنیار)   409

روشهای تعیین مشخصات مولکولی پلیمرها (جعفری)، 11-9  321

ترمودینامیک2 (موسویان) گروه 2  306

انتقال حرارت مهندسی نفت (جوادی)  314

آز شیمی آلی 1 (زاهدی) 12-9گروه3

آز مکانیک سیالات (رجبی) 12-9گروه 3

آز شیمی و فیزیک پلیمر(کفاشی) گروه 2  12-9

 

شبیه سازی فرایند به کمک کامپیوتر (منصورپور)  سایت

کنترل فرایندها (ابوالقاسمی)، 14-12:30  322

موازنه انرژی و مواد (جوادی)، 12:30-10:30  306

خواص سیالات مخزن (حسین پور)  409

آز شیمی آلی(زاهدی) 12-9گروه 3

آز مکانیک سیالات (رجبی) 12-9گروه 3

آز شیمی و فیزیک پلیمر (کفاشی) گروه2، 12-9

اقتصاد و طرح مهندسی (منتظر رحمتی)  409

آز مکانیک سیالات (رجبی) 16-13 گروه4

مکانیک سیالات 1 (صالحی)   314

کارگاه عمومی (فراهانی)، گروه4

عملیات واحد 2 (منتظر رحمتی)  409

شیمی فیزیک پلیمرها (جعفری)، 17-15:30  321

 

چهارشنبه

انتقال حرارت 1 (راشدی)  409

عملیات واحد 1 (اسماعیلی)  406

آز عملیات واحد (اسماعیلی )12-8 گروه 3

 

انتقال جرم (توکلی)   314

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی (صالحی)  409

آز عملیات واحد (اسماعیلی )12-8 گروه 3

کارگاه فرآیندپلیمرها (هاشمی مطلق) 12-9

سینتیک و طرح راکتور (فاطمی) 12:30-10:30  322

صنایع غذایی 1 (راشدی) 

شیمی فیزیک (هاشمی مطلق،توکلی)  314

آز عملیات واحد (اسماعیلی )12-8 گروه 3

کارگاه فرآیندپلیمرها (هاشمی مطلق) 12-9

انتقال حرارت 2 (حمیدی)، گروه 1   306

فرایندهای پالایش (ترابی)  407

آز خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها (مطهری)16-13

آزعملیات واحد (اسماعیلی )16-13 گروه4

انتقال حرارت 2 (حمیدی) 17:30-16، گروه 2   

306

 

پنجشنبه

کارگاه عمومی (فراهانی) 10- 8 گروه 5