نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه درسی - مهندسی شیمی 1400-1399

برنامه درسی - مهندسی شیمی 1400-1399


 

شماره و گروه درسی نام درس تعداد واحد تعداد دانشجو ترم نام خانوادگی و نام مقطع دوره زمان و مکان ارائه
8104441_01 رساله 24 0 399_1 اساتید گروه آموزشی دکتری دکتری تخصصی  
8104991_01 مهندسی بیوشیمی پیشرفته 3 0 399_1 عموعابدینی قاسم دکتری دکتری تخصصی درس(ت): شنبه 16:00-17:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104173_01 رئولوژی و شکل دهی پیشرفته پلیمرها 3 0 399_1 کفاشی بابک دکتری دکتری تخصصی درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30
8104992_01 پدیده های انتقال پیشرفته در سامانه های زیستی 3 0 399_1 صالحی زینب دکتری دکتری تخصصی درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): یک شنبه 10:30-12:00
8104174_01 روش های نوین آنالیز پلیمرها 3 0 399_1 زاهدی پیام دکتری دکتری تخصصی درس(ت): یک شنبه 14:00-15:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104151_01 رساله 18 17 399_1 اساتید گروه آموزشی دکتری دکتری تخصصی  
8104986_01 نانو کامپوزیت های پلیمری 3 0 399_1 جعفری امان آبادی سیدحسن دکتری دکتری تخصصی درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 16:00-17:30
8104164_01 سینتیک و طرح راکتور پیشرفته 3 13 399_1 موسویان سیدمحمدعلی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00
8104303_01 مقدمه ای بر کاتالیزورهای هتروژن 3 1 399_1 خدادادئی عباسعلی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 16:00-17:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104984_01 اصول استخراج و خالص سازی مواد موثره گیاهان دارویی 3 0 399_1 بهمنیار حسین کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 12:30-14:00، درس(ت): چهار شنبه 16:00-17:30
8104095_01 تکنولوژی پینچ 3 9 399_1 پنجه شاهی محمدحسن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 16:00-17:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104146_05 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 0 399_1 فاطمی شهره کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30
8104517_01 پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیکی 3 0 399_1 عموعابدینی قاسم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 16:00-17:30، درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00
8104211_01 آلیاژهای پلیمری 3 3 399_1 جعفری امان آبادی سیدحسن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00
8104726_01 آنزیم شناسی صنعتی 3 2 399_1 راشدی حمید کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 14:00-15:30، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:30
8104727_01 بیوتکنولوژی تجاری 3 1 399_1 راشدی حمید کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 16:00-17:30، درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00
8104307_01 مکانیک سیالات پیشرفته 3 10 399_1 ضرغامی رضا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00
8104611_01 طراحی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت و گاز 3 0 399_1 عباسی مژگان کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 11:00-12:30، درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00
8104146_04 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 9 399_1 منصور پور زهرا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 10:30-12:00، درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30
8104414_01 شبیه سازی پیشرفته فرآیند به کمک کامپیوتر 3 15 399_1 منصور پور زهرا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 14:30-16:00، درس(ع): سه شنبه 14:00-15:30
8104157_04 سمینار 2 55 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی
8104157_05 سمینار 2 15 399_1 صالحی زینب کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی و محیط زیست
8104599_01 سمینار 1 10 399_1 صالحی زینب کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوتکنولوژی
8104479_01 مهندسی محیط زیست پیشرفته 3 1 399_1 صراف زاده محمدحسین کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 16:00-17:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00
8104520_01 میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 3 0 399_1 صراف زاده محمدحسین کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 16:00-17:30
8104706_01 هویت شناسی پیشرفته پلیمرها 3 1 399_1 زاهدی پیام کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 14:00-15:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104157_02 سمینار 2 18 399_1 نجفی محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30
8104704_01 مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون پیشرفته 3 1 399_1 نجفی محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00
8104157_01 سمینار 2 37 399_1 امامی نیری محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): چهار شنبه 15:30-17:00
8104453_01 مقدمه ای برعلوم داروسازی 3 0 399_1 اکرمی محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): چهار شنبه 12:00-15:00
8104146_02 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 34 399_1 مستوفی نوید کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104049_01 انتقال حرارت پیشرفته 3 7 399_1 ابوالقاسمی حسین کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): سه شنبه 12:30-14:00
8104104_01 ترمودینامیک شیمی پیشرفته 3 18 399_1 ابوالقاسمی حسین کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 12:30-14:00، درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00
8104045_01 انتقال جرم پیشرفته 3 12 399_1 خدیوپارسی پریسا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00
8104455_01 پدیده های انتقال در صنایع داروسازی 3 2 399_1 خدیوپارسی پریسا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30
8104705_01 خواص مهندسی پلیمرها 3 4 399_1 مطهری مقدم سیامک کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 12:30-14:00، درس(ت): سه شنبه 14:00-15:30
8104976_01 انرژی های پایدار 3 34 399_1 توکلی امید کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30
8104589_01 جریان سیالات در محیط های متخلخل 3 2 399_1 رسایی محمدرضا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30
8104535_01 خوردگی و حفاظت از تاسیسات گاز 3 1 399_1 ریاحی سیاوش کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 15:30-17:00، درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00
8104093_01 پلاستیک های تقویت شده 3 3 399_1 هاشمی مطلق قدرت اله کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30
8104684_01 جریان های چند فازی در چاه و لوله 3 6 399_1 عباسی مژگان کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00
8104534_01 دینامیک گازها 3 1 399_1 منصور پور زهرا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104679_01 مهندسی بهره برداری پیشرفته 3 3 399_1 صدایی سولا بهنام کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:30-11:00، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00
8104146_01 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 25 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104114_01 حفاری فراساحلی 3 0 399_1 نخعی علی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:30-11:00، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00
8104969_01 مهندسی حفاری پیشرفته 3 5 399_1 نخعی علی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104683_01 زمین آمار و مدل سازی فضایی مخزن 3 3 399_1 امامی نیری محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 11:00-12:30، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00
8104437_01 مکانیک سنگ پیشرفته 3 6 399_1 سجادی مژده کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00
8104677_01 آنالیز چاه آزمایی پیشرفته 3 23 399_1 سجادی مژده کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 15:30-17:00، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00
8104509_01 سیستم های نوین دارو رسانی 3 7 399_1 اکرمی محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00
8104272_01 کنترل پیشرفته 3 4 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 16:00-17:30
8104141_01 رفتار فازهای سیالات مخازن 3 3 399_1 حسین پور نگهدار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 13:30-15:00، درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00
8104106_01 ترمودینامیک 1 3 69 399_1 موسویان سیدمحمدعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00
8104106_02 ترمودینامیک 1 3 50 399_1 موسویان سیدمحمدعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104011_01 آزمایشگاه عملیات واحد 1 15 399_1 اسماعیلی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): شنبه 09:00-12:00
8104011_02 آزمایشگاه عملیات واحد 1 22 399_1 اسماعیلی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 09:00-12:00
8104236_01 عملیات واحد 1 3 34 399_1 اسماعیلی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00
8104051_02 انتقال حرارت 1 3 41 399_1 حمیدی علی اصغر کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): چهار شنبه 16:00-17:30
8104051_03 انتقال حرارت 1 3 27 399_1 حمیدی علی اصغر کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:30
8104416_01 فرآیندهای صنایع گاز 4 0 399_1 وطنی علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 14:00-15:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104511_01 موارد ویژه نفت گاز و پتروشیمی 3 0 399_1 وطنی علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 12:30-14:00، درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30
8104044_01 انتقال جرم 3 70 399_1 بهمنیار حسین کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104053_01 انتقال حرارت 2 3 36 399_1 شریعتی نیاسر مجتبی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): یک شنبه 16:00-17:30
8104054_01 انتقال و توزیع گاز 3 38 399_1 شریعتی نیاسر مجتبی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 09:00-10:30، درس(ت): یک شنبه 14:00-15:30
8104024_01 استاتیک و مقاومت مصالح 3 53 399_1 قربانیان سهرابعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00
8104024_02 استاتیک و مقاومت مصالح 3 11 399_1 قربانیان سهرابعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 17:30-19:00، درس(ت): یک شنبه 17:30-19:00
8104389_01 آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 11 399_1 قربانیان سهرابعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): شنبه 13:00-16:00
8104391_01 شیمی تجزیه 3 30 399_1 قربانیان سهرابعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 12:30-14:00، درس(ت): سه شنبه 12:30-14:00
8104020_01 آزمایشگاه مکانیک سیالات 1 21 399_1 صالح پور یانه سری علیرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 13:00-16:00
8104020_02 آزمایشگاه مکانیک سیالات 1 12 399_1 صالح پور یانه سری علیرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 09:00-12:00
8104020_03 آزمایشگاه مکانیک سیالات 1 20 399_1 صالح پور یانه سری علیرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): سه شنبه 13:00-16:00
8104020_04 آزمایشگاه مکانیک سیالات 1 7 399_1 صالح پور یانه سری علیرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): یک شنبه 09:00-12:00
8104020_05 آزمایشگاه مکانیک سیالات 1 18 399_1 صالح پور یانه سری علیرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 09:00-12:00
8104507_01 سینتیک و طراحی راکتور 4 47 399_1 فاطمی شهره کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:30
8104323_01 مهندسی بیوشیمی 3 30 399_1 عموعابدینی قاسم کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 14:00-15:30، درس(ت): چهار شنبه 18:00-19:30
8104321_01 موازنه انرژی و مواد 4 48 399_1 مرتضوی یداله کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:30، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30
8104531_01 آزمایشگاه شیمی و فیزیک پلیمر 1 0 399_1 کفاشی بابک کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): شنبه 10:00-13:00
8104267_01 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 3 42 399_1 مستوفی نوید کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 12:30-14:00، درس(ت): سه شنبه 12:30-14:00
8104044_02 انتقال جرم 3 41 399_1 خدیوپارسی پریسا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104209_01 شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 3 23 399_1 جعفری امان آبادی سیدحسن کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 14:00-15:30
8104130_01 خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 3 24 399_1 مطهری مقدم سیامک کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 14:00-15:30، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00
8104700_01 آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 1 13 399_1 مطهری مقدم سیامک کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 16:00-19:00
8104310_01 مکانیک سیالات 1 3 28 399_1 مهرنیا محمدرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): سه شنبه 16:00-17:30، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:30
8104335_01 میکروبیولوژی عمومی 2 40 399_1 مهرنیا محمدرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:30
8104363_01 شیمی فیزیک 3 38 399_1 توکلی امید کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00
8104339_01 عملیات بهره برداری 2 3 20 399_1 رسایی محمدرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00
8104168_01 شیمی آلی 3 26 399_1 ریاحی سیاوش کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 14:00-15:30، درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00
8104168_02 شیمی آلی 3 14 399_1 ریاحی سیاوش کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30
8104037_01 اقتصاد و طرح مهندسی 3 24 399_1 راشدی حمید کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30
8104219_01 صنایع غذایی 1 3 12 399_1 راشدی حمید کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 17:30-19:00، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00
8104957_01 مهندسی پلاستیک 3 29 399_1 هاشمی مطلق قدرت اله کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00، درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00
8104960_01 کارگاه فرآیند پلیمرها 1 4 399_1 هاشمی مطلق قدرت اله کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 14:00-17:00
8104275_01 کنترل فرآیندها 3 55 399_1 ضرغامی رضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104008_01 آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 16 399_1 ایوانی جواد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 09:00-12:00
8104008_02 آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 10 399_1 ایوانی جواد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 13:00-16:00
8104587_01 میکروپالئونتولوژی 2 20 399_1 قویدل سیوکی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 17:00-18:30
8104051_01 انتقال حرارت 1 3 43 399_1 عباسی مژگان کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00
8104321_02 موازنه انرژی و مواد 4 50 399_1 طاهونی نسیم کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 14:00-16:00، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30
8104422_01 شبیه سازی فرآیند به کمک کامپیوتر 3 41 399_1 طاهونی نسیم کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ع): دو شنبه 14:00-15:30
8104951_01 خواص سنگ های مخزن 3 23 399_1 رستمی بهزاد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 11:00-12:30، درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30
8104355_01 روش های افزایش برداشت از مخازن 3 21 399_1 صدایی سولا بهنام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 15:00-16:30، درس(ت): سه شنبه 12:30-14:00
8104269_03 کارگاه عمومی 1 15 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 14:00-15:30
8104269_04 کارگاه عمومی 1 14 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 16:00-17:30
8104313_02 مکانیک سیالات 2 2 28 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 16:00-18:00
8104002_01 آزمایشگاه انتقال حرارت 1 19 399_1 عزیزپور هدایت کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): سه شنبه 16:00-18:00
8104002_02 آزمایشگاه انتقال حرارت 1 19 399_1 عزیزپور هدایت کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 16:00-18:00
8104002_03 آزمایشگاه انتقال حرارت 1 15 399_1 عزیزپور هدایت کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:30
8104237_01 عملیات واحد 2 3 54 399_1 عزیزپور هدایت کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): سه شنبه 14:00-15:30، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:30
8104313_01 مکانیک سیالات 2 2 34 399_1 صالحی زینب کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 12:00-14:00
8104389_02 آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 14 399_1 مطلوبی پریسا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): یک شنبه 13:00-16:00
8104297_01 مدیریت صنعتی 2 61 399_1 حقیقت پژوه حمیدرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30
8104014_01 آزمایشگاه کنترل فرآیندها 1 9 399_1 کریمی ابوالفضل کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 13:00-16:00
8104014_02 آزمایشگاه کنترل فرآیندها 1 11 399_1 کریمی ابوالفضل کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 16:00-19:00
8104239_01 آزمایشگاه خواص سیالات مخزن 1 11 399_1 حسین پور نگهدار کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): یک شنبه 12:00-13:30
8104239_02 آزمایشگاه خواص سیالات مخزن 1 14 399_1 حسین پور نگهدار کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): سه شنبه 17:30-19:30
8104977_01 مهندسی مخازن 1 3 28 399_1 حسین پور نگهدار کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 11:00-12:30، درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30
8104012_01 ترمودینامیک 2 3 12 399_1 فروغی دهر محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00
8104108_01 ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 3 51 399_1 فروغی دهر محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00
8104269_01 کارگاه عمومی 1 14 399_1 فروغی دهر محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 09:00-10:30
8104269_02 کارگاه عمومی 1 14 399_1 فروغی دهر محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:00
8104320_01 موازنه انرژی و مواد 3 22 399_1 فروغی دهر محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 13:30-15:00، درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30
8104526_01 زمین شناسی عمومی 2 14 399_1 شکاری فرد علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30
8104560_01 ژئوشیمی آلی (نفت) و آزمایشگاه 3 24 399_1 شکاری فرد علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30
8104952_01 زمین شناسی ساختمانی 3 24 399_1 شکاری فرد علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104354_01 مهندسی حفاری 2 3 32 399_1 نخعی علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00
8104004_01 آزمایشگاه شیمی آلی 1 1 29 399_1 زاهدی پیام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): سه شنبه 09:00-12:00
8104004_02 آزمایشگاه شیمی آلی 1 1 30 399_1 زاهدی پیام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): سه شنبه 14:00-17:00
8104322_01 مهندسی الاستومرها 3 29 399_1 زاهدی پیام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): چهار شنبه 12:30-14:00
8104361_01 شیمی آلی مهندسی شیمی 3 32 399_1 زاهدی پیام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 09:00-10:30، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30
8104674_01 پلیمرها و محیط زیست 2 23 399_1 زاهدی پیام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): پنج شنبه 10:00-12:00
8104637_01 مهندسی پلیمریزاسیون 3 34 399_1 نجفی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 17:30-19:00، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30
8104954_01 اصول مهندسی پلیمریزاسیون 3 0 399_1 نجفی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30
8104558_01 ژئوفیزیک 1 و آزمایشگاه 3 32 399_1 امامی نیری محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 09:30-11:00، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00
8104254_01 کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت 3 24 399_1 سجادی مژده کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 17:00-18:30، درس(ت): دو شنبه 17:00-18:30
8104500_01 پروژه 3 41 399_1 اساتید گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی پیوسته