برنامه درسی - مهندسی شیمی 1400-1399 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

برنامه درسی - مهندسی شیمی 1400-1399

برنامه درسی - مهندسی شیمی 1400-1399


 

شماره و گروه درسی نام درس تعداد واحد تعداد دانشجو ترم نام خانوادگی و نام مقطع دوره زمان و مکان ارائه
8104441_01 رساله 24 0 399_1 اساتید گروه آموزشی دکتری دکتری تخصصی  
8104991_01 مهندسی بیوشیمی پیشرفته 3 0 399_1 عموعابدینی قاسم دکتری دکتری تخصصی درس(ت): شنبه 16:00-17:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104173_01 رئولوژی و شکل دهی پیشرفته پلیمرها 3 0 399_1 کفاشی بابک دکتری دکتری تخصصی درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30
8104992_01 پدیده های انتقال پیشرفته در سامانه های زیستی 3 0 399_1 صالحی زینب دکتری دکتری تخصصی درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): یک شنبه 10:30-12:00
8104174_01 روش های نوین آنالیز پلیمرها 3 0 399_1 زاهدی پیام دکتری دکتری تخصصی درس(ت): یک شنبه 14:00-15:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104151_01 رساله 18 17 399_1 اساتید گروه آموزشی دکتری دکتری تخصصی  
8104986_01 نانو کامپوزیت های پلیمری 3 0 399_1 جعفری امان آبادی سیدحسن دکتری دکتری تخصصی درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 16:00-17:30
8104164_01 سینتیک و طرح راکتور پیشرفته 3 13 399_1 موسویان سیدمحمدعلی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00
8104303_01 مقدمه ای بر کاتالیزورهای هتروژن 3 1 399_1 خدادادئی عباسعلی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 16:00-17:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104984_01 اصول استخراج و خالص سازی مواد موثره گیاهان دارویی 3 0 399_1 بهمنیار حسین کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 12:30-14:00، درس(ت): چهار شنبه 16:00-17:30
8104095_01 تکنولوژی پینچ 3 9 399_1 پنجه شاهی محمدحسن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 16:00-17:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104146_05 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 0 399_1 فاطمی شهره کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30
8104517_01 پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیکی 3 0 399_1 عموعابدینی قاسم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 16:00-17:30، درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00
8104211_01 آلیاژهای پلیمری 3 3 399_1 جعفری امان آبادی سیدحسن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00
8104726_01 آنزیم شناسی صنعتی 3 2 399_1 راشدی حمید کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 14:00-15:30، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:30
8104727_01 بیوتکنولوژی تجاری 3 1 399_1 راشدی حمید کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 16:00-17:30، درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00
8104307_01 مکانیک سیالات پیشرفته 3 10 399_1 ضرغامی رضا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00
8104611_01 طراحی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت و گاز 3 0 399_1 عباسی مژگان کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 11:00-12:30، درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00
8104146_04 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 9 399_1 منصور پور زهرا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 10:30-12:00، درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30
8104414_01 شبیه سازی پیشرفته فرآیند به کمک کامپیوتر 3 15 399_1 منصور پور زهرا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 14:30-16:00، درس(ع): سه شنبه 14:00-15:30
8104157_04 سمینار 2 55 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی
8104157_05 سمینار 2 15 399_1 صالحی زینب کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی و محیط زیست
8104599_01 سمینار 1 10 399_1 صالحی زینب کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوتکنولوژی
8104479_01 مهندسی محیط زیست پیشرفته 3 1 399_1 صراف زاده محمدحسین کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 16:00-17:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00
8104520_01 میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 3 0 399_1 صراف زاده محمدحسین کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 16:00-17:30
8104706_01 هویت شناسی پیشرفته پلیمرها 3 1 399_1 زاهدی پیام کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 14:00-15:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104157_02 سمینار 2 18 399_1 نجفی محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30
8104704_01 مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون پیشرفته 3 1 399_1 نجفی محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00
8104157_01 سمینار 2 37 399_1 امامی نیری محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): چهار شنبه 15:30-17:00
8104453_01 مقدمه ای برعلوم داروسازی 3 0 399_1 اکرمی محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): چهار شنبه 12:00-15:00
8104146_02 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 34 399_1 مستوفی نوید کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104049_01 انتقال حرارت پیشرفته 3 7 399_1 ابوالقاسمی حسین کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): سه شنبه 12:30-14:00
8104104_01 ترمودینامیک شیمی پیشرفته 3 18 399_1 ابوالقاسمی حسین کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 12:30-14:00، درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00
8104045_01 انتقال جرم پیشرفته 3 12 399_1 خدیوپارسی پریسا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00
8104455_01 پدیده های انتقال در صنایع داروسازی 3 2 399_1 خدیوپارسی پریسا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30
8104705_01 خواص مهندسی پلیمرها 3 4 399_1 مطهری مقدم سیامک کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 12:30-14:00، درس(ت): سه شنبه 14:00-15:30
8104976_01 انرژی های پایدار 3 34 399_1 توکلی امید کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30
8104589_01 جریان سیالات در محیط های متخلخل 3 2 399_1 رسایی محمدرضا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30
8104535_01 خوردگی و حفاظت از تاسیسات گاز 3 1 399_1 ریاحی سیاوش کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 15:30-17:00، درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00
8104093_01 پلاستیک های تقویت شده 3 3 399_1 هاشمی مطلق قدرت اله کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30
8104684_01 جریان های چند فازی در چاه و لوله 3 6 399_1 عباسی مژگان کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00
8104534_01 دینامیک گازها 3 1 399_1 منصور پور زهرا کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104679_01 مهندسی بهره برداری پیشرفته 3 3 399_1 صدایی سولا بهنام کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:30-11:00، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00
8104146_01 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 25 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104114_01 حفاری فراساحلی 3 0 399_1 نخعی علی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:30-11:00، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00
8104969_01 مهندسی حفاری پیشرفته 3 5 399_1 نخعی علی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104683_01 زمین آمار و مدل سازی فضایی مخزن 3 3 399_1 امامی نیری محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 11:00-12:30، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00
8104437_01 مکانیک سنگ پیشرفته 3 6 399_1 سجادی مژده کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00
8104677_01 آنالیز چاه آزمایی پیشرفته 3 23 399_1 سجادی مژده کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 15:30-17:00، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00
8104509_01 سیستم های نوین دارو رسانی 3 7 399_1 اکرمی محمد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00
8104272_01 کنترل پیشرفته 3 4 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 16:00-17:30
8104141_01 رفتار فازهای سیالات مخازن 3 3 399_1 حسین پور نگهدار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته درس(ت): شنبه 13:30-15:00، درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00
8104106_01 ترمودینامیک 1 3 69 399_1 موسویان سیدمحمدعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00
8104106_02 ترمودینامیک 1 3 50 399_1 موسویان سیدمحمدعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104011_01 آزمایشگاه عملیات واحد 1 15 399_1 اسماعیلی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): شنبه 09:00-12:00
8104011_02 آزمایشگاه عملیات واحد 1 22 399_1 اسماعیلی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 09:00-12:00
8104236_01 عملیات واحد 1 3 34 399_1 اسماعیلی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00
8104051_02 انتقال حرارت 1 3 41 399_1 حمیدی علی اصغر کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): چهار شنبه 16:00-17:30
8104051_03 انتقال حرارت 1 3 27 399_1 حمیدی علی اصغر کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:30
8104416_01 فرآیندهای صنایع گاز 4 0 399_1 وطنی علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 14:00-15:30، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:30
8104511_01 موارد ویژه نفت گاز و پتروشیمی 3 0 399_1 وطنی علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 12:30-14:00، درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30
8104044_01 انتقال جرم 3 70 399_1 بهمنیار حسین کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104053_01 انتقال حرارت 2 3 36 399_1 شریعتی نیاسر مجتبی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): یک شنبه 16:00-17:30
8104054_01 انتقال و توزیع گاز 3 38 399_1 شریعتی نیاسر مجتبی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 09:00-10:30، درس(ت): یک شنبه 14:00-15:30
8104024_01 استاتیک و مقاومت مصالح 3 53 399_1 قربانیان سهرابعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00
8104024_02 استاتیک و مقاومت مصالح 3 11 399_1 قربانیان سهرابعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 17:30-19:00، درس(ت): یک شنبه 17:30-19:00
8104389_01 آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 11 399_1 قربانیان سهرابعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): شنبه 13:00-16:00
8104391_01 شیمی تجزیه 3 30 399_1 قربانیان سهرابعلی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 12:30-14:00، درس(ت): سه شنبه 12:30-14:00
8104020_01 آزمایشگاه مکانیک سیالات 1 21 399_1 صالح پور یانه سری علیرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 13:00-16:00
8104020_02 آزمایشگاه مکانیک سیالات 1 12 399_1 صالح پور یانه سری علیرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 09:00-12:00
8104020_03 آزمایشگاه مکانیک سیالات 1 20 399_1 صالح پور یانه سری علیرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): سه شنبه 13:00-16:00
8104020_04 آزمایشگاه مکانیک سیالات 1 7 399_1 صالح پور یانه سری علیرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): یک شنبه 09:00-12:00
8104020_05 آزمایشگاه مکانیک سیالات 1 18 399_1 صالح پور یانه سری علیرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 09:00-12:00
8104507_01 سینتیک و طراحی راکتور 4 47 399_1 فاطمی شهره کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:30
8104323_01 مهندسی بیوشیمی 3 30 399_1 عموعابدینی قاسم کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 14:00-15:30، درس(ت): چهار شنبه 18:00-19:30
8104321_01 موازنه انرژی و مواد 4 48 399_1 مرتضوی یداله کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:30، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30
8104531_01 آزمایشگاه شیمی و فیزیک پلیمر 1 0 399_1 کفاشی بابک کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): شنبه 10:00-13:00
8104267_01 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 3 42 399_1 مستوفی نوید کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 12:30-14:00، درس(ت): سه شنبه 12:30-14:00
8104044_02 انتقال جرم 3 41 399_1 خدیوپارسی پریسا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104209_01 شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 3 23 399_1 جعفری امان آبادی سیدحسن کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 14:00-15:30
8104130_01 خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 3 24 399_1 مطهری مقدم سیامک کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 14:00-15:30، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00
8104700_01 آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 1 13 399_1 مطهری مقدم سیامک کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 16:00-19:00
8104310_01 مکانیک سیالات 1 3 28 399_1 مهرنیا محمدرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): سه شنبه 16:00-17:30، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:30
8104335_01 میکروبیولوژی عمومی 2 40 399_1 مهرنیا محمدرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:30
8104363_01 شیمی فیزیک 3 38 399_1 توکلی امید کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00
8104339_01 عملیات بهره برداری 2 3 20 399_1 رسایی محمدرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00
8104168_01 شیمی آلی 3 26 399_1 ریاحی سیاوش کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 14:00-15:30، درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00
8104168_02 شیمی آلی 3 14 399_1 ریاحی سیاوش کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30
8104037_01 اقتصاد و طرح مهندسی 3 24 399_1 راشدی حمید کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30
8104219_01 صنایع غذایی 1 3 12 399_1 راشدی حمید کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 17:30-19:00، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00
8104957_01 مهندسی پلاستیک 3 29 399_1 هاشمی مطلق قدرت اله کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00، درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00
8104960_01 کارگاه فرآیند پلیمرها 1 4 399_1 هاشمی مطلق قدرت اله کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 14:00-17:00
8104275_01 کنترل فرآیندها 3 55 399_1 ضرغامی رضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104008_01 آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 16 399_1 ایوانی جواد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 09:00-12:00
8104008_02 آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 10 399_1 ایوانی جواد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 13:00-16:00
8104587_01 میکروپالئونتولوژی 2 20 399_1 قویدل سیوکی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 17:00-18:30
8104051_01 انتقال حرارت 1 3 43 399_1 عباسی مژگان کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00
8104321_02 موازنه انرژی و مواد 4 50 399_1 طاهونی نسیم کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 14:00-16:00، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30
8104422_01 شبیه سازی فرآیند به کمک کامپیوتر 3 41 399_1 طاهونی نسیم کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ع): دو شنبه 14:00-15:30
8104951_01 خواص سنگ های مخزن 3 23 399_1 رستمی بهزاد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 11:00-12:30، درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30
8104355_01 روش های افزایش برداشت از مخازن 3 21 399_1 صدایی سولا بهنام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 15:00-16:30، درس(ت): سه شنبه 12:30-14:00
8104269_03 کارگاه عمومی 1 15 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 14:00-15:30
8104269_04 کارگاه عمومی 1 14 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 16:00-17:30
8104313_02 مکانیک سیالات 2 2 28 399_1 فتوره چی هومن کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 16:00-18:00
8104002_01 آزمایشگاه انتقال حرارت 1 19 399_1 عزیزپور هدایت کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): سه شنبه 16:00-18:00
8104002_02 آزمایشگاه انتقال حرارت 1 19 399_1 عزیزپور هدایت کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 16:00-18:00
8104002_03 آزمایشگاه انتقال حرارت 1 15 399_1 عزیزپور هدایت کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:30
8104237_01 عملیات واحد 2 3 54 399_1 عزیزپور هدایت کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): سه شنبه 14:00-15:30، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:30
8104313_01 مکانیک سیالات 2 2 34 399_1 صالحی زینب کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 12:00-14:00
8104389_02 آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 14 399_1 مطلوبی پریسا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): یک شنبه 13:00-16:00
8104297_01 مدیریت صنعتی 2 61 399_1 حقیقت پژوه حمیدرضا کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30
8104014_01 آزمایشگاه کنترل فرآیندها 1 9 399_1 کریمی ابوالفضل کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 13:00-16:00
8104014_02 آزمایشگاه کنترل فرآیندها 1 11 399_1 کریمی ابوالفضل کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): دو شنبه 16:00-19:00
8104239_01 آزمایشگاه خواص سیالات مخزن 1 11 399_1 حسین پور نگهدار کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): یک شنبه 12:00-13:30
8104239_02 آزمایشگاه خواص سیالات مخزن 1 14 399_1 حسین پور نگهدار کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): سه شنبه 17:30-19:30
8104977_01 مهندسی مخازن 1 3 28 399_1 حسین پور نگهدار کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 11:00-12:30، درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30
8104012_01 ترمودینامیک 2 3 12 399_1 فروغی دهر محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00
8104108_01 ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 3 51 399_1 فروغی دهر محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 14:00-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00
8104269_01 کارگاه عمومی 1 14 399_1 فروغی دهر محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 09:00-10:30
8104269_02 کارگاه عمومی 1 14 399_1 فروغی دهر محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:00
8104320_01 موازنه انرژی و مواد 3 22 399_1 فروغی دهر محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 13:30-15:00، درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30
8104526_01 زمین شناسی عمومی 2 14 399_1 شکاری فرد علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30
8104560_01 ژئوشیمی آلی (نفت) و آزمایشگاه 3 24 399_1 شکاری فرد علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30
8104952_01 زمین شناسی ساختمانی 3 24 399_1 شکاری فرد علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30
8104354_01 مهندسی حفاری 2 3 32 399_1 نخعی علی کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00
8104004_01 آزمایشگاه شیمی آلی 1 1 29 399_1 زاهدی پیام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): سه شنبه 09:00-12:00
8104004_02 آزمایشگاه شیمی آلی 1 1 30 399_1 زاهدی پیام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ع): سه شنبه 14:00-17:00
8104322_01 مهندسی الاستومرها 3 29 399_1 زاهدی پیام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 10:30-12:00، درس(ت): چهار شنبه 12:30-14:00
8104361_01 شیمی آلی مهندسی شیمی 3 32 399_1 زاهدی پیام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 09:00-10:30، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30
8104674_01 پلیمرها و محیط زیست 2 23 399_1 زاهدی پیام کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): پنج شنبه 10:00-12:00
8104637_01 مهندسی پلیمریزاسیون 3 34 399_1 نجفی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 17:30-19:00، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30
8104954_01 اصول مهندسی پلیمریزاسیون 3 0 399_1 نجفی محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30
8104558_01 ژئوفیزیک 1 و آزمایشگاه 3 32 399_1 امامی نیری محمد کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 09:30-11:00، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00
8104254_01 کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت 3 24 399_1 سجادی مژده کارشناسی کارشناسی پیوسته درس(ت): شنبه 17:00-18:30، درس(ت): دو شنبه 17:00-18:30
8104500_01 پروژه 3 41 399_1 اساتید گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی پیوسته  

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید