نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید ثبت نام دانشجویان و تأیید نهایی موقعیت کارآموزی تا تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹

تمدید ثبت نام دانشجویان و تأیید نهایی موقعیت کارآموزی تا تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹


تمدید ثبت نام دانشجویان و تأیید نهایی موقعیت کارآموزی تا تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹

ثبت نام دانشجویان و تأیید نهایی موقعیت کارآموزی ایشان تا تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹ در سامانه ut.talentcoach.ir دسترسی سرپرستان محترم کارآموزی جهت اختصاص استاد راهنما به دانشجویان نیز تا تاریخ ۲۵ تیر ماه تمدید شده است. مستدعی است حداکثر تا تاریخ مذکور در خصوص تعیین استاد راهنما به دانشجویان هماهنگی‌های لازم را مبذول فرمایند.

اساتید محترم راهنما و دانشجویان گرامی لطفاً فرآیند کارآموزی در سامانه‌های ut.talentcoach.ir و ut.caroje.ir را مطالعه نمایند.

فرآیند کارآموزی در سامانه ut.talentcoach.ir

فرآیند کارآموزی در سامانه ut.caroje.ir