نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول حضور کارکنان

جدول حضور کارکنان


ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

روزهای حضور

1

 علی نوروزی

 موارد خاص

 یکشنبه – چهارشنبه

2

 رسول امیری شیراز

 کارشناسی ارشد

 شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

3

 محسن ابراهیم تهرانی

 کارشناسی ارشد

 شنبه – یکشنبه – سه شنبه

4

 معصومه حسنی

 کارشناسی

 شنبه – یکشنبه

5

 رخساره مقدسیان

 کارشناسی

 دوشنبه – سه شنبه

6

 کبری اصفهانی

 کارشناسی

 چهارشنبه

7

 سمیه حسن نژاد

 دکتری

 یکشنبه – دوشنبه