نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم ریاست دکتر موسویان

حکم ریاست دکتر موسویان


حکم انتصاب آقای دکتر سید محمد علی موسویان

1393/12/13

با حکم ریاست محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیلی احمد آبادی نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت 3 سال به عنوان رئیس دانشکده مهندسی شیمی پردیس مذکور، منصوب می شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.