خدمات مرکز آنالیز - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


خدمات مرکز آنالیز

خدمات مرکز آنالیز


خدمات مرکز آنالیز


توضیحات

تعرفه سایر واحدهای دانشگاه تهران

(ریال)

تعرفه دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

(ریال)

تعرفه آزاد

(ریال)

موارد آزمون

برای نمونه های جامد، مایع و فیلم نازک با ضخامت کمتر از 50 میکرون

 

هر نمونه 840,00

هر 5 نمونه 3,500,000

هر 10 نمونه 6,300,000

هر نمونه 600,000

هر 5 نمونه 2,500,000

هر 10 نمونه 4,500,000

هر نمونه 1,200,000

هر 5 نمونه 5,000,000

هر 10 نمونه 9,000,000

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز

(FT-IR)

 

برای نمونه های جامد

هر نمونه 980,000

هر 5 نمونه 4,200,000

هر 10 نمونه 7,000,000

هر نمونه 700,000

هر 5 نمونه 3,000,000

هر 10 نمونه 5,000,000

1,400,000هر نمونه  

هر 5 نمونه 6,000,000

هر10 نمونه10,000,000

طیف سنجی رامان

(RAMAN)

 

برای نمونه های مایع یا فیلم های نازک با ضخامت کمتر از 30 میکرون

 

یک ساعت (1 تا 4 نمونه)

560,000

 

یک ساعت (1 تا 4 نمونه)

400,000

 

یک ساعت (1 تا 4 نمونه)

800,000

طیف سنجی

مرئی-فرابنفش

(UV-VIS)

برای نمونه های آماده سازی شده

 

 

1,400,000   هرنمونه

هر 5 نمونه 6,000,000

هر 10 نمونه 10,000,000

1,000,000  هرنمونه

هر 5 نمونه 4,250,000

هر 10 نمونه 7,500,000

هر نمونه  2,000,000

هر 5 نمونه 8,500,000

هر 10 نمونه 15,000,000

کروماتوگرافی گازی

(GC-FID)

برای نمونه های آماده سازی شده

 

1,600,000 هر نمونه

هر 5 نمونه 7,000,000

هر 10 نمونه 12,000,000

   1,150,000هر نمونه     

هر 5 نمونه 5,000,000

هر 10 نمونه 8,500,000

هر نمونه 2,300,000

هر 5 نمونه 10,000,000

هر 10 نمونه 17,000,000

کروماتوگرافی گازی

اسانس

(GC-FID)

 

برای نمونه های آماده سازی شده

 

هر نمونه 1,750,000

هر 5 نمونه 7,000,000

هر 10 نمونه 12,500,000

 

هر نمونه 1,250,000

هر 5 نمونه 5,000,000

هر 10 نمونه 9,000,000

 

هر نمونه 2,500,000

هر 5 نمونه 10,000,000

هر 10 نمونه 18,000,000

 

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

(HPLC)

برای نمونه های غیر اشتعالی

تا یک ساعت 2,000,000

بین 1 تا 5/1 ساعت 3,000,000

بین 5/1 تا 2 ساعت 3,500,000

بین 2 تا 5/2 ساعت 4,000,000

بین 5/2 تا3 ساعت 5,000,000

بین 3 تا 4 ساعت 6,000,000

بین 4 تا 5 ساعت 7,000,000

بین 5 تا 6 ساعت 8,000,000

بین 6 تا 7 ساعت 9,000,000

 

تا یک ساعت 1,500,000

بین 1 تا 5/1 ساعت 2,000,000

بین 5/1 تا 2 ساعت 2,500,000

بین 2 تا 5/2 ساعت 3,000,000

بین 5/2 تا3 ساعت 3,500,000

بین 3 تا 4 ساعت 4,200,000

بین 4 تا 5 ساعت 5,000,000

بین 5 تا 6 ساعت 5,700,000

بین 6 تا 7 ساعت 6,500,000

 

تا یک ساعت 3,000,000

بین 1 تا 5/1 ساعت 4,000,000

بین 5/1 تا 2 ساعت 5,000,000

بین 2 تا 5/2 ساعت 6,000,000

بین 5/2 تا3 ساعت 7,000,000

بین 3 تا 4 ساعت 8,500,000

بین 4 تا 5 ساعت 10,000,000

بین 5 تا 6 ساعت 11,500,000

بین 6 تا 7 ساعت 13,000,000

 

گرماسنج روبشی تفاضلی

(DSC)

 


 

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید