نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان برتر

دانشجویان برتر


رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی شیمی در سال تحصیلی 99-98 ورودی 96
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول محراب نعمتی 810496285 37 18/43
رتبه دوم مجید  محسنی 810496266 33 18/41
رتبه سوم علیرضا جوانمرد 810496190 35 18/04
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی شیمی در سال تحصیلی 99-98 ورودی 97
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول پارسا مشایخ 810497316 37 18/64
رتبه دوم رضا آل محمود 810497215 36 18/58
رتبه سوم تارا مدرس پناه 810497310 34 18/52
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی شیمی در سال تحصیلی 99-98 ورودی 98
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول امید ونائی 810498294 37 18/41
رتبه دوم احمدرضا مکرمی 810498281 32 18/23
رتبه سوم رسا پورجم 810498205 36 18/10