دانشجویان دکتری - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

دانشجویان دکتری

دانشجویان دکتری


پروژه نوع قرار داد نوع پروژه محل اجرا وضعیت
مطالعات بهسازی راه روستایی علیشاه مطالعات مسیر آذربایجانشرقی خاتمه یافته
تکمیل مطالعات پلها و تقاطعهای محور صوفیان- سلماس مطالعات پل و تقاطع غیر همسطح آذربایجانشرقی در حال انجام
سیستم مدیریت پل و مطالعه و مرمت و مقاوم سازی پلهای استان آذربایجانشرقی مطالعات پل آذربایجانشرقی خاتمه یافته
مطالعه و طراحی تقاطعهای ورودی و خروجی شهر شبستر مطالعات تقاطع غیر همسطح آذربایجانشرقی خاتمه یافته
مطالعات مراحل اول و دوم ابنیه فنی محور صوفیان- شبستر- سلماس مطالعات پل و تقاطع غیر همسطح آذربایجانشرقی خاتمه یافته
مطالعات مرحله اول و دوم کنارگذر کوزه کنان، سلماس و شبستر مطالعات مسیر آذربایجانشرقی خاتمه یافته
مطالعات باند دوم محور صوفیان - سلماس مطالعات مسیر آذربایجانشرقی خاتمه یافته
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی محور خوی- قطور- رازی(قرارداد تکمیلی) مطالعات مسیر، پل ؛ تونل و تقاطع غیر همسطح آذربایجانغربی در حال انجام
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی محور خوی- قطور- رازی مطالعات مسیر آذربایجانغربی خاتمه یافته
مطالعات دو دستگاه تقاطع روگذر راه آهن با محور خوی- قطور- رازی مطالعات تقاطع غیر همسطح آذربایجانغربی خاتمه یافته
مطالعات ابنیه های فنی محور سلماس- خوی- ایواوغلی مطالعات پل و تقاطع غیر همسطح آذربایجانغربی خاتمه یافته
کنترل مهندسی مطالعات محور پیرانشهر- نالاس مطالعات مسیر آذربایجانغربی خاتمه یافته
مطالعات بهسازی محور ارومیه- سرو و ارومیه- مهاباد مطالعات مسیر آذربایجانغربی خاتمه یافته
مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی محور مهاباد- میاندوآب مطالعات مسیر آذربایجانغربی خاتمه یافته
مطالعات بهسازی نوع (ب) محورهای ارومیه- سرو و ارومیه- مهاباد مطالعات مسیر آذربایجانغربی خاتمه یافته
مطالعات مراحل اول و دوم کنارگذر خوی مطالعات مسیر آذربایجانغربی خاتمه یافته
کنترل مهندسی مطالعات محور نقده- پیرانشهر- تمرچین و تقاطعهای شاهین دژ مطالعات مسیر و تقاطع غیر همسطح آذربایجانغربی خاتمه یافته
مطالعات بهسازی نوع ب محور ایواغلی بازرگان 70 کیلومتر مطالعات مسیر آذربایجانغربی خاتمه یافته
مطالعات بهسازی نوع الف محور ایواغلی بازرگان 70 کیلومتر مطالعات مسیر آذربایجانغربی خاتمه یافته
مطالعات بهسازی محور خلخال- اسالم مطالعات مسیر اردبیل خاتمه یافته
مطالعات واریانت جنوبی و تکمیل پلهای واریانت پلهای واریانت کنارگذر غربی اردبیل مطالعات پل اردبیل خاتمه یافته
مطالعات ابنیه فنی و تکمیلی مسیر و نقشه برداری محور اردبیل- مشگین شهر مطالعات مسیر؛ پل و تقاطع غیر همسطح اردبیل خاتمه یافته
مطالعات باند دوم و چهارخطه نمودن محور اردبیل- مشگین شهر مطالعات مسیر اردبیل خاتمه یافته
مطالعات کنارگذر نیر مطالعات مسیر اردبیل خاتمه یافته
مطالعات مرحله دوم واریانت غربی و جنوبی کنارگذر اردبیل و تقاطعهای غیرهمسطح واریانت غربی مطالعات مسیر وتقاطع غیر همسطح اردبیل خاتمه یافته
مطالعات مراحل اول و دوم پل بالخلی چای و تقاطع انتهایی واریانت غربی کنارگذر اردبیل مطالعات پل اردبیل خاتمه یافته
مطالعات مرحله اول و دوم قطعه اول محور اردبیل – سراب – بستان آباد مطالعات مسیر، تقاطع غیر همسطح اردبیل خاتمه یافته
مطالعات طراحی تفصیلی جاده قدیم بهبهان- اهواز مطالعات مسیر خوزستان خاتمه یافته
مطالعات احداث و تکمیل راه فرعی یادمان شهدای شهرستان خرمشهر -مطالعه احداث راه فرعی جاده شهدای شیمیایی بهبهان در شهرستان خرمشهر مطالعات مسیر خوزستان خاتمه یافته
تعریض و بهسازی محور بهبهان- زیدون مطالعات مسیر خوزستان خاتمه یافته
تعریض جاده منصوریه- مطالعات مسیر بهبهان- منصوریه- کارخانه سیمان مطالعات مسیر خوزستان خاتمه یافته
مطالعات مراحل اول و دوم 4دستگاه پل بزرگ در محور رامهرمز- بهبهان مطالعات پل خوزستان خاتمه یافته
قرارداد طرح و ساخت تقاطعهای غیر همسطح کیلومتر 591 و 381 (آزادور و امام آباد) راه آهن تهران مشهد طرح ساخت(EPC) تقاطع غیر همسطح راه آهن تهران مشهد خاتمه یافته
قرارداد طرح و ساخت تقاطعهای غیر همسطح (قاسم آباد و سلمان آباد راه آهن تهران مشهد طرح ساخت(EPC) تقاطع غیر همسطح راه آهن تهران مشهد خاتمه یافته
مطالعات بهسازی محور لار- بستک مطالعات مسیر فارس خاتمه یافته
مطالعات مرحله دوم محور لنده تشان مطالعات مسیر کهکلویه و بویر احمد در حال انجام
نظارت کارگاهی بر پروژه های راهسازی حوزه شهرستانهای میانه – ورزقان - هشترود نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانشرقی خاتمه قرارداد
نظارت بر عملیات اجرایی باند دوم محور صوفیان- سلماس (قطعات اول، دوم و سوم) نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانشرقی جاری
نظارت بر عملیات اجرایی باند دوم محور صوفیان- سلماس (قطعات اول، دوم و سوم) نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانشرقی خاتمه قرارداد
نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی محور صوفیان- شبستر نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانشرقی خاتمه قرارداد
نظارت بر اجرای عملیات باند دوم محور صوفیان- شبستر (قطعه دوم) نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانشرقی خاتمه قرارداد
نظارت بر اجرای عملیات باند دوم محور صوفیان- شبستر (قطعه اول) نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانشرقی خاتمه قرارداد
نظارت بر بهسازی پل بزرگ رودخانه قطور (پل مهلذان) نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی جاری
نظارت محور خوی- قطور- رازی قطعه دوم نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی جاری
نظارت محور خوی- قطور- رازی و تقاطع های راه آهن نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی جاری
نظارت بر عملیات اجرایی باند دوم محور سلماس- خوی- ایواوغلی نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی جاری
نظارت بر عملیات اجرایی باند دوم محور سلماس- خوی- ایواوغلی نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی خاتمه قرارداد
نظارت کارگاهی عملیات اجرایی باند دوم محور سلماس- خوی (قطعه سوم) نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی خاتمه قرارداد
نظارت بر اجرای باند دوم محور سه راهی ایواوغلی- خوی نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی خاتمه قرارداد
نظارت کارگاهی و عالیه محور سه راهی ایواوغلی- خوی (قطعه اول) نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی خاتمه قرارداد
نظارت بر عملیات اجرایی باند دوم محور ایواوغلی- خوی (قطعه اول) نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی خاتمه قرارداد
نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای باند دوم محور سلماس- صوفیان نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی خاتمه قرارداد
نظارت بر عملیات اجرایی راهسازی باند دوم سلماس- صوفیان نظارت نظارت بر عملیات اجرایی آذربایجانغربی خاتمه قرارداد
نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های غیر متمرکز شهرستانهای گرمی و مشگین شهر نظارت نظارت بر عملیات اجرایی اردبیل جاری
نظارت کارگاهی راههای اصلی و فرعی و روستایی خلخال- کوثر نظارت نظارت بر عملیات اجرایی اردبیل خاتمه قرارداد
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی محور اردبیل- مشگین شهر نظارت نظارت بر عملیات اجرایی اردبیل خاتمه قرارداد
نظارت کارگاهی محور کلور- درام نظارت نظارت بر عملیات اجرایی اردبیل خاتمه قرارداد
نظارت بر عملیات اجرایی روکش آسفات بزرگراه ری ورامین نظارت نظارت بر عملیات اجرایی تهران جاری
نظارت کارگاهی و عالیه راههای اصلی محورهای سه راهی کوپال- رامهرمز- بهبهان- انتهای حوزه نظارت نظارت بر عملیات اجرایی خوزستان جاری
نظارت بر عملیات اجرایی محور لار- بستک نظارت نظارت بر عملیات اجرایی فارس خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مرحله اول و دوم پل راه آهن (022+25) واقع در محور گدوک – پل سفید و پل زنجانچای 450+69 در محور آفکند – فیروز آباد و پل کیلومتر 800+52 واقع در محور گدوک – پل سفید و خدمات جنبی مهندسی بررسی و کنترل مطالعات پل مازندران و زنجان خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مرحله اول ودوم تقاطعهای ابتدا وانتهای محور اتصال میمند - مال خلیفه به بروجن - لردگان بررسی و کنترل مطالعات تقاطع غیرهمسطح   خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مرحله دوم پل رودخانه کر واقع در محور سروستان – سعادت شهر بررسی و کنترل مطالعات پل فارس خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم پل رودخانه شلمان در محور چمخاله - رودسر بررسی و کنترل مطالعات پل گیلان خاتمه
کنترل وبررسی مطالعات تونلهای 5 و 6 محور دشت ارژن - کازرون بررسی و کنترل مطالعات تونل فارس خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مرحله اول و دوم پل جدید رودخانه شور واقع در باند دوم محور اشتهارد- شهریار- بوئین زهرا بررسی و کنترل مطالعات پل قزوین خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله دوم تونل شماره 2 واقع در واریانت گردنه امامزاده هاشم بررسی و کنترل مطالعات تونل مازندران خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم ده پل خاص در جاده ویژه جنگل گلستان بررسی و کنترل مطالعات پل گلستان خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مرحله اول و دوم 5 تقاطع و 5 پل تقاطعهای کنارگذر شمالی مشهد بررسی و کنترل مطالعات تقاطع غیرهمسطح خراسان خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات دو دستگاه تقاطعهای واقع در آزادراه کنارگذر شمالی مشهد کیلومترهای 000+0 و 8250+ بررسی و کنترل مطالعات تقاطع غیرهمسطح خراسان خاتمه
بررسی مطالعات مرحله اول ودوم پلهای کشف رود- طرق- قلعه نو- کارده- نصرآباد واقع در کنار گذر شمالی مشهد بررسی و کنترل مطالعات پل خراسان خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مرحله مقدماتی مسیر شمال جنگل گلستان (پروژه مشترک با فلات راه) بررسی و کنترل مطالعات مسیر گلستان خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مرحله اول ودوم پل بندینی و بیر واقع در محور کنارک – کاروان و مطالعات هیدرولوژی پلهای کیلومتر 060+165 و259+160 محور کنارگذر نیکشهر بررسی و کنترل مطالعات پل سیستان و بلوچستان خاتمه
: بررسی وکنترل مطالعات مرحله اول و دوم چهار دستگاه پلهای هاچه سو، آخچه سو، قوری چای، جوشاتو واقع در محور میاندوآب - شاهین دژ - تکاب بررسی و کنترل مطالعات پل آذربایجان غربی خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم پلهای چوبلو، ساروق و چم قوره در محور شاهین دژ- تکاب بررسی و کنترل مطالعات پل آذربایجان غربی خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مقدماتی محور چابهار - گواتر (100 کیلومتر) بررسی و کنترل مطالعات مسیر سیستان و بلوچستان خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مرحله اول چهار دستگاه پل تیل آباد، نرم آب، کالعلی، چلی چای در محور آزادشهر-گالیکش بررسی و کنترل مطالعات پل گلستان خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله دوم پلهای تیل آباد، نرم آباد، کال علی و چلی چای واقع در طرح چهارخطه نمودن حد فاصل آزاد شهر- گالیکش بررسی و کنترل مطالعات پل گلستان خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مرحله اول پل تقاطع بردسیر در محور سیرجان-کرمان بررسی و کنترل مطالعات پل کرمان خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مقدماتی محور خمیر - کهورستان بررسی و کنترل مطالعات مسیر هرمزگان خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم بندر لنگه- رستاق بررسی و کنترل مطالعات مسیر هرمزگان خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مقدماتی محور بندرلنگه - گاوبندی بررسی و کنترل مطالعات مسیر   خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مقدماتی محور دامغان – فولاد محله بررسی و کنترل مطالعات مسیر سمنان خاتمه
بررسی وکنترل مطالعات مقدماتی افزایش ظرفیت محور صوفیان – سلماس بررسی و کنترل مطالعات مسیر آذربایجان شرقی/غربی خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مقدماتی افزایش ظرفیت محور زاهدان- زابل بررسی و کنترل مطالعات مسیر زاهدان خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم پل جاشک واقع در باند دوم محور خورموج- کنگان بررسی و کنترل مطالعات پل بوشهر خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم پل جاشک واقع در باند اول محور خورموج- کنگان بررسی و کنترل مطالعات پل بوشهر خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم پلهای واقع در محور قزوین- بوئین زهرا بررسی و کنترل مطالعات پل قزوین خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله دوم پل تقاطع بوئین زهرا در محور قزوین- بوئین زهرا بررسی و کنترل مطالعات پل قزوین خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع اراک- فرمهین بررسی و کنترل مطالعات تقاطع غیرهمسطح مرکزی خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات تقاطع غیر همسطح کنارگذر شمالی اراک با محور اراک- فرودگاه بررسی و کنترل مطالعات تقاطع غیرهمسطح مرکزی خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم محور قوچان- بام بررسی و کنترل مطالعات مسیر خراسان خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم محور چشمه خان- چمن بید بررسی و کنترل مطالعات مسیر خراسان خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله دوم محور گالیکش- چشمه خان 18 بررسی و کنترل مطالعات مسیر گلستان خاتمه
کنترل و اصلاح اطلاعات پروژه ها در آرشیو و کنترل پیشرفت مطالعات پروژه ها بررسی و کنترل مطالعات کنترل پروژه اداره کل فنی خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات مرحله اول و دوم کنارگذر جنوبی قوچان بررسی و کنترل مطالعات مسیر خراسان خاتمه
بررسی و کنترل مطالعات بهسازی د الف محور پیرانشهر نالاس بررسی و کنترل مطالعات مسیر آذربایجانغربی خاتمه

رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید