نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته مهندسی نفت

رشته مهندسی نفت


رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نفت در سال تحصیلی 99-98 ورودی 96
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول زهرا المحمودی 810496297 38 19/48
رتبه دوم زهرا خلج 810496199 39 18/87
رتبه سوم ابوالفضل قدیمی 810496244 39 18/41
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نفت در سال تحصیلی 99-98 ورودی 97
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول سبحان کهن پور 810497350 34 18/44
رتبه دوم مرضیه خدادادی آق قلعه 810497243 32 18/37
رتبه سوم سیدمصطفی طباطبائی بافقی 810497278 32 18/28
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نفت در سال تحصیلی 99-98 ورودی98
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول مسعود غفاری 810498262 37 18/14
رتبه دوم کامران بابائی 810498202 36 18/12
رتبه سوم آرمان عزیزبیگی 810498258 37 17/09