نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تلفن های دانشکده

شماره تلفن های دانشکده


دفتر گروه

فاکس

2203

66498982

66957784

آموزش

 

2274

66967785

(حسابداری)

تحصیلات تکمیلی

2865

66967788

پژوهشی

2931

66967788

حسابداری- کارپردازی

3074-66967786

 

معاونت آموزشی

2245-66967785

معاونت تحصیلات تکمیلی

2865

66967788

مرکز کامپیوتر

2262

آز انتقال حرارت

3306

آز غذایی دارویی

2257

آزشیمی آلی2

3062

آزتجزیه مطلوبی

3072

آز بیوتکنولوژی

2257

آزعملیات

3208

آز صنایع غذائی و دارو

3218

آزکنترل فرآیند

2971-66954039

آز نفت

2228

آز کاتالیست

2242

آز نانوساختار

3066

آز شیمی فیزیک

2367

آز شبیه سازی

3071-66967781

آز پدیده ها

3063

آز نانو دکتر شریعتی

3622

آز پلیمر

3057

آزسیالات

3607

آز چند فازی

3075

آز خواص پلیمر

3060

آز آنالیزدستگاهی

2251-66967783

آزآنالیزمعدنی

3059-66967783

آزجدا سازی دکتر رحمتی دکترحمیدی

3073

آز رنگ

2229-66967784

آز بهینه سازی

 

آز پتروشیمی

 

آز نانو دکتر شریعتی

3622

دفتر قطب نفت و گاز

2212-66967787

آقای ذوقی

3208

       دکتر ترابی

3076

دکتر ابوالقاسمی

2186 -66967791

آزمایشگاه 3617

دکتر اسماعیلی

3070-66967779

مهندس ایوانی

2367

دکتر بهمنیار

2213

دکتر پازنده

2857

دکتر پنجه شاهی

3231-66957788

دکتر هاشمی مطلق

 2856

دکتر جعفری

2857

دکتر جلالی

2194-66967794

دکتر ضرغامی

3067

پایلوت

2195-66967795

دکتر حمیدی

2867

دکتر خدادادی

2192-66967792

دکتر خدیوپارسی

2183

دکتر رضائیان

2247

دکتر ستوده

2855-66967797

دکترشریعتی

2861-66957785

مهندس صدر

3306

دکتر راشدی

3058

مهندس زاهدی

66976863

خ دکتر فاطمی

2229-66967784

دکتر توکلی

2187-66498984

دکتر قربانیان

66967798-2223

دکتر کفاشی

2189-66967789

دکتر مرتضوی

2193-66967793

دکتر مستوفی

2198-66967797

دکتر مطهری

66967782

دکتر رحمتی

3217

دکتر مهرنیا

2184-66967790

دکتر موسویان

2604

دکتر وطنی

2197-66967796

دفتر کاسپین

3433-66957780

حسابداری

66963441-3604

دکتر بهرامیان

3056

دکتر صراف زاده

2185

دکتر عموعابدینی

2215.66957789

دکتر رجبی

3620

آقای نوروزی

3061-66418470

کارپردازی

3074

دکتر منصورپور

2196

دکتر زاهدی

3062-2247