نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علی نوروزی + اموزش

علی نوروزی + اموزش


کارشناس مسئول آموزش (موارد خاص)

مهندس علی نوروزی

پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

طبقه 2 - آموزش

تلفن: 61113061-021
ایمیل: anoroozi@ut.ac.ir