نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عکس های هیات رییسه

عکس های هیات رییسه


 

  رییس دانشکده : دکتر رضا ضرغامی

       rzarghami@ut.ac.ir

رضا ضرغامی
  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر زهرا منصورپور

       mansourp@ut.ac.ir

  معاون پژوهشی و بین الملل: دکتر امید توکلی          otavakoli@ut.ac.ir    

  معاون اداری و مالی

دکتر پیام زاهدی        phdzahedi@ut.ac.ir  payamezahedi